Programiranje baza podataka

Informacije o kursu

Nastavno osoblje

Pravila polaganja (2021/2022.)

Završni ispit nosi 100 poena i sastoji se od narednih delova:

Praktični deo (60 poena)

Prag za prolaz je 20 poena.

Pismeni deo (40 poena)

Prag za prolaz je 15 poena.

Praktični zadaci i teorija se polažu u istom terminu.

Ostvareni prag na jednom delu ispita važi u spojenim rokovima (Jun1-Jun2, Sept1-Sept2).

To znači sledeće:

- Student može u prvom roku (Jun1) raditi jedan deo ispita, a u drugom (Jun2) drugi deo ispita. Isto tako, student može u prvom roku (Sept1) raditi jedan deo ispita, a u drugom (Sept2) drugi deo ispita.

- Student može u prvom od spojenih rokova (Jun1/Sept1) raditi oba dela ispita, i ako je nezadovoljan rezultatom na jednom delu može izaći samo na taj deo u drugom roku (Jun2/Sept2). U ovom slučaju poeni ostvareni na tom delu ispita u prvom roku se više neće računati.

Ispit je potrebno prijaviti u svim rokovima u kojima student izlazi na neki deo ispita.

Literatura i materijali sa časova

Predavanja

Literatura

Termini časova:

Nema časova

Materijali sa časova

Snimci sa predavanja I i R smer
Linkove možete pronaći u obaveštenjima svako na svom nalogu na Hypatiji

Vežbe

Literatura

Termini časova:

Utorak, 9h - 11h
 • Grupe: 3I1, 4R
 • Nastavnik: Boris Cvitak
 • Lokacija: N201
Petak, 12h - 14h
 • Grupe: 3I1, 4R
 • Nastavnik: Boris Cvitak
 • Lokacija: 718
Ponedeljak, 13h - 16h
 • Grupe: 3I2
 • Nastavnik: Luka Jovičić
 • Lokacija: N202

Materijali sa časova

I smer
Čas 1: (C/SQL) Osnove razvoja C/SQL aplikacija. SELECT INTO, INSERT, UPDATE i DELETE.
Čas 2: (C/SQL) Kursori. SELECT.
Čas 3: (C/SQL) Ugnežđeni kursori. Dinamički SQL. EXECUTE IMMEDIATE.
Čas 4: (C/SQL) Dinamički SQL (nastavak). PREPARE. EXECUTE. Dinamički kursori.
Čas 5: (C/SQL) Transakcije.
Čas 6: (C/SQL) Višekorisničko okruženje.
Čas 7: (JDBC) Osnove razvoja JDBC aplikacija. Kursori.
Čas 8: (JDBC) Vrste kursora. Ugnežđeni kursori. Osnove transakcionog rada.
Cas 9: (JDBC) Tačke čuvanja i višekorisničko okruženje.
Čas 10: (Hibernate) Uvod u objektno-relaciono preslikavanje (ORP).
Čas 11: (Hibernate) Napredni ORP. HQL. Strani ključevi.
Čas 12: (Hibernate) JPA Criteria API.
Čas 13: Priprema za ispit.
R smer
Čas 1: (C/SQL) Osnove razvoja C/SQL aplikacija. SELECT INTO.
Čas 2: (C/SQL) INSERT, UPDATE i DELETE. Kursori. SELECT.
Čas 3: (C/SQL) Kursori (nastavak). Ugnežđeni kursori.
Čas 4: (C/SQL) Dinamički SQL. EXECUTE IMMEDIATE. PREPARE. EXECUTE. Dinamički kursori.
Čas 5: (C/SQL) Transakcije.
Čas 6: (C/SQL) Transakcije (nastavak). Višekorisničko okruženje.
Čas 7: (C/SQL) Višekorisničko okruženje (nastavak).
Čas 8: (JDBC) Osnove razvoja JDBC aplikacija. Kursori.
Čas 9: (JDBC) Vrste kursora. Ugnežđeni kursori. Osnove transakcionog rada.
Čas 10: (JDBC) Tačke čuvanja i višekorisničko okruženje.
Čas 11: (Hibernate) Uvod u objektno-relaciono preslikavanje (ORP).
Čas 12: (Hibernate) Napredni ORP. HQL.
Čas 13: (Hibernate) Strani ključevi.

Napomena za praktični deo završnog ispita

Teme iz literature koje neće biti proveravane na praktičnim zadacima:
 • Sekcija 4.6. SQL prostor za opisivanje (SQLDA)
 • Sekcija 4.7. Naredba DESCRIBE
 • Sekcija 5.2. Složena SQL naredba
 • Sekcija 6.5. Programersko zaključavanje tabela
 • Poglavlje 7. Povezivanje aplikacija na više baza podataka
 • Sekcija 9.3. Povezivanje na više baza podataka
 • Sekcija 9.4. Objektno-orijentisani pristup kreiranju JDBC aplikacija
 • Poglavlje 12. Napredno kreiranje upita pomoću JPA Criteria API
 • ...