Prikaži sadržaj

Programiranje baza podataka

1. Uvod u programiranje baza podataka

Ova stranica je pod konstrukcijom!
Ako pronađete grešku ili propust, molimo Vas da nam skrenete pažnju otvaranjem primedbe na zvaničnom GitHub repozitorijumu.

DB2 je sistem za upravljanje relacionim bazama podataka (RSUBP) koji nudi veoma moćne softverske alate za programiranje baza podataka. Ovi alati su korisni kako administratorima baza podataka, tako i programerima aplikacija koje koriste mogućnosti relacionih baza podataka. Pod programiranjem baza podataka možemo smestiti naredne dve aktivnosti:

 1. Programiranje na serveru, odnosno, programiranje SQL rutina.
 2. Programiranje na klijentu kroz više programske jezike.

Programiranje na klijentu podrazumeva korišćenje viših programskih jezika kao što su C, C++, Java, PHP i mnogih drugih. Često se ovi jezici nazivaju i matični jezici (engl. host language). Korišćenjem nekih od razvojnih okruženja, ti programski jezici se koriste za pristupanje interfejsu za programiranje aplikacija (engl. application programming interface, skr. API). Kroz ovaj interfejs se zatim, preko drajvera koji je dostupan programerima, aplikacija povezuje sa RSUBP i izvršava SQL upite. Ovo povezivanje sa bazom podataka se izvršava kroz mogućnosti operativnog sistema na kojem se klijentska aplikacija izvršava.

Sa druge strane, programiranje na serveru obuhvata programiranje tzv. SQL rutina (engl. SQL routine). SQL rutina može biti: ugrađena procedura (engl. stored procedure), korisnički-definisana funkcija (engl. user-defined function) ili okidač (engl. trigger). Svi ovi tipovi SQL rutina podrazumevaju programiranje operacija koje se čuvaju u samoj bazi podataka. Programeri zatim imaju mogućnost poziva ovih sačuvanih procedura, odn. njihovog izračunavanja.

"Dva načina za programiranje baza podataka: programiranje na klijentu (levo) i programiranje na serveru (desno)."

1.1 Opis razvoja klijentskih aplikacija

Prilikom razvijanja klijentskih aplikacija važno je odrediti viši programski jezik koji će se koristiti. Odabir konkretnog višeg programskog jezika u određenoj meri diktira proces razvoja u kontekstu API-ja koji je dostupan za dati viši programski jezik. Međutim, bez obzira koji se viši programski jezik koristi, koncepti koji se koriste za rad sa bazama podataka su isti. Ono što dodatno olakšava ovaj proces jeste postojanje različitih elemenata softverskog paketa koji se zove Db2 Data Server Client. Neki od elemenata ovog paketa sa kojima ćemo se susreti u ovoj knjizi su:

Opišimo sada proces razvoja klijentskih aplikacija na primeru aplikacije sa ugnežđenim SQL naredbama u programskom jeziku C. Ovaj proces će biti opisan na dovoljno apstraktnom nivou da ne ulazi u detalje programskog jezika C i detalja procesa vezanim za njega, ali će biti i dovoljno konkretan da čitalac stekne opšti utisak u način razvoja klijentskih aplikacija za rad sa Db2 bazama podataka.

Nakon prepoznavanja problema i izvođenja njegovog rešenja u poslovnom modelu, pristupa se konstrukciji baze podataka i definisanju potrebnih SQL naredbi koje će se koristiti u njegovom rešavanju. Baza podataka se zatim instalira na Db2 serveru baze podataka, a SQL naredbe se koriste u izvornom kodu višeg programskog jezika C prateći odgovarajući C/SQL Db2 API. Aplikacija se kodira na klijentu koji ima instaliran Db2 Data Server Client softverski paket sa alatima za razvoj aplikacija. S obzirom da kod predstavlja “mešavinu” C naredbi i SQL naredbi, potrebno je izvesti iz tog koda nova dva međukoda: jedan koji ima “čiste” C naredbe i drugi koji ima “čiste” SQL naredbe. Prvi međukod se podvrgava procesu prevođenja kao i svaki drugi C program, dok se drugi kod proverava nad bazom podataka nad kojom su definisane SQL naredbe koje se koriste. Ukoliko nema grešaka, SQL naredbe se ugrađuju u bazu podataka, a od izvornog C koda se formira izvršni program.

Izvršni program se zatim instalira na odgovarajućim uređajima gde će se koristiti (pri čemu je potrebno da ti sistemi imaju odgovarajuće Db2 drajvere za komunikaciju sa Db2 serverom baze podataka - ovo je po pravilu lakše instalirati od celog Db2 Data Server Client softverskog paketa). Prilikom pokretanja programa, aplikacija izvršava C naredbe kao i svaki drugi C program, a kada naiđe na deo koda koji upravlja bazom podataka, program vrši komunikaciju sa datom bazom podataka preko odgovarajućeg Db2 drajvera, korišćenjem mogućnosti operativnog sistema i mreže, čime se prethodno ugrađene SQL naredbe izvršavaju. Rezultati izvršavanja tih SQL naredbi se šalju nazad programu, uz eventualno izveštavanje o greškama ili upozorenjima do koje je došlo u sistemu za upravljanje bazom podataka.

"Konceptualni prikaz razvoja C/SQL klijentskih aplikacija sa ugnežđenim SQL naredbama."

1.2 Opis razvoja serverskih aplikacija

1.3 Podešavanje okruženja za rad

Za početak, neophodno je da instaliramo Db2 sistem za upravljanje bazom podataka na našem operativnom sistemu.

1.3.1 Instalacija Db2 SUBP

Pakete za instalaciju je moguće preuzeti narednim koracima:

 1. Otvoriti stranicu koja se nalazi na adresi https://www.ibm.com/products/db2-database/developers.
 2. Odabrati opciju “Try the free edition now”.
 3. Kreirati IBM nalog i prijaviti se na sistem.
 4. Moguće je da sistem zatraži od Vas da odaberete opcije vezane za privatnost. Odaberite opcije i nastavite dalje.
 5. Nakon toga bi trebalo da se otvori stranica sa naslovom “IBM Db2 Download Center”, gde se može pronaći lista Db2 proizvoda za različite operativne sisteme.
 6. Preuzeti odgovarajuću verziju “IBM Db2 v11.5.5” klikom na “Download” pored odgovarajućeg operativnog sistema.
 7. Štiklirati “I Agree”, pa kliknuti na “Confirm” i “Continue”.

Ukoliko koristite Linux OS, instalacija se vrši na sledeći način:

 1. Otpakovati arhivu i u terminalu se pozicionirati u direktorijum koji se kreirao prilikom otpakivanja
 2. Pokrenuti komandu:
  sudo ./db2setup
  

  Ako pri instaliranju dobijete poruku da nedostaje biblioteka libaio.so.1, pokrenite komandu

  sudo apt-­get install libaio1
  

  ili koristite odgovarajući upravljač paketima za Vaš sistem.

 3. Pratiti uputstva u instalacionom prozoru:
  1. Obratiti pažnju da se proizvod instalira na lokaciju /opt/ibm/db2/V11.5 (ovo je bitno zbog skripta za prevođenje programa).
  2. Obraditi pažnju da se odabere “Custom Install” i označiti sve opcije da se instaliraju.
  3. Obratiti pažnju na korisnički nalog koji se kreira kao “Instance owner” (podrazumevano je “db2inst1”, što će biti korišćeno u nastavku). Zapamtite šifru koju ste ukucali za ovog korisnika.
  4. Obeležiti opciju “Autostart the instance at system startup” da bi se server sam podizao prilikom pokretanja sistema.
 4. Za podešavanje da neki drugi korisnik na sistemu može da koristi DB2 RSUBP, potrebno je izvršiti naredne dodatne korake:
  1. Kreirati novog korisnika. U nastavku će to biti korisnik student sa lozinkom abcdef. Preporučuje se da koristite iste kredencijale da bi Vam kodovi radili bez da ih menjate.
  2. Kreirati novu grupu (u nastavku ce to biti grupa pbp_db2_admin):
   sudo groupadd pbp_db2_admin
   
  3. Dodati grupi pbp_db2_admin korisnika student:
   sudo usermod -­a -­G pbp_db2_admin student
   
  4. Restartovati sistem i ulogovati se kao korisnik db2inst1 sa lozinkom koju ste ukucali pri instalaciji.

  5. Izvršiti narednu komandu:
   db2 update dbm cfg using SYSADM_GROUP pbp_db2_admin
   
  6. Ulogovati se kao korisnik student sa lozinkom abcdef
  7. Iz datoteke /home/db2inst1/.profile prekopirati tri linije koda koje se u toj datoteci nalaze nakon naredne linije:
   # The following three lines have been added by IBM DB2 instance utilities.
   
  8. Zalepiti prekopirane linije na kraj datoteke /home/student/.profile
  9. Restartovati sistem i ulogovati se kao student
  10. Pokrenuti komande:
   db2start
   db2
   
  11. Ukoliko Vam se uspešno pokrenuo upravljač bazom podataka i db2 komandna linija, onda ste uspešno instalirali Db2 sistem. (Iz db2 komandne linije se izlazi naredbom quit).

Instalacija za Windows operativni sistem podrazumeva sličnu proceduru (nakon otpakivanja arhive, pokrenuti setup.exe), te je nećemo detaljnije izlagati ovde.

Nakon instalacije Db2 SUBP na Windows sistemu, na raspolaganju nam je dostupna skript datoteka “DB2 Command Window - Administrator” za podešavanje okruženja komandne linije.

Skript se može pronaći na narednim lokacijama (lokacije se mogu razlikovati na Vasem sistemu):

Ovaj skript služi za inicijalizaciju Db2 okruženja.

1.3.2 Korišćenje Docker kontejnera

Ukoliko ne želite da instalirate SUBP, na raspolaganju je i Docker kontejner koji se može pronaći na adresi https://hub.docker.com/r/ibmcom/db2. Detaljno uputstvo za upotrebu se nalazi u opisu Docker kontejnera na datoj adresi.

1.3.3 Instalacija IBM Data Studio alata

 1. Otvoriti stranicu koja se nalazi na adresi https://www.ibm.com/products/ibm-data-studio.
 2. Kliknuti na “Download product”.
 3. Prijaviti se na sistem sa kreiranim IBM nalogom u prethodnim instrukcijama.
 4. Prihvatiti licencu.
 5. Nakon toga bi trebalo da se otvori stranica sa naslovom “IBM Data Studio client”.
 6. Kliknuti na tab “Download using http”.
 7. Preuzeti verziju alata za odgovarajući operativni sistem klikom na “Download” pored naziva verzije.

U slučaju Linux operativnog sistema:

 1. Otpakovati arhivu i u terminalu se pozicionirati u direktorijum koji se kreirao prilikom otpakivanja.
 2. Pokrenuti komandu:
  sudo ./launcher.sh
  
 3. Ukoliko se žali da ne može da pronađe odgovarajući veb pregledač, onda umesto prethodne komande pokrenuti narednu komandu (ignorisati eventualne greske) i malo sačekati da se pokrene “IBM Installation Manager”:
  sudo ./imLauncherLinux.sh
  

U slučaju Windows operativnog sistema:

 1. Pokrenuti instalacionu datoteku launchpad.exe iz otpakovane arhive pod administratorskim privilegijama.

Nakon što se otvori prozor za instalaciju:

 1. Kliknuti na “Install”.
 2. Prvo će se instalirati “IBM Installation Manager”, a zatim će se instalirati “IBM Data Studio”.
 3. Prilikom instalacije “IBM Data Studio” softvera, obavezno odabrati data “Data Studio Full client” (najbolje je da štiklirate sve što Vam je ponuđeno da se instalira), da biste mogli da razvijate Java aplikacije.
 4. Potencijalno restartovati računar nakon instalacije.
 5. Pokrenuti Data Studio da biste proverili instalaciju.

1.3.4 Instaliranje C/C++ kompilatora za Windows

Većina Linux operativnih sistema već dolazi sa preinstaliranim alatima za razvoj C/C++ aplikacija. Za Windows operativne sisteme ovo nije slučaj, pa je potrebno instalirati Visual Studio okruženje za razvoj. Alternativno, moguće je instalirati samo Visual C/C++ alate za razvoj iz komandne linije (tražite “Build Tools for Visual Studio” na stranici).

Nakon instalacije proizvoda, na raspolaganju nam je dostupna skript datoteka za podešavanje okruženja komandne linije (lokacija se može razlikovati ako ste odabrali drugačiju putanju prilikom instalacije):

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\Build\vcvars64.bat

Skript se može pronaći i:

Ovaj skript služi za inicijalizaciju Visual C/C++ alata za razvoj. Radi lakšeg pristupa, pretpostavimo da ste napravili prečicu do ovog skripta sa nazivom x64 Native Tools Command Prompt for VS 2017.lnk nalaze na Desktopu. Da bismo mogli da kompiliramo SQC datoteke, potrebno je da uradimo sledeće:

 1. Otvoriti “DB2 Command Window - Administrator” sa administratorskim privilegijama.
 2. U terminalu koji se otvorio, pokrenuti naredne komande (zameniti username Vašim korisničkim nalogom):
  cd /D C:\Users\username\Desktop\
  "x64 Native Tools Command Prompt for VS 2017.lnk"
  cd /D C:\Users\username\Desktop\
  

Sada možemo da koristimo DB2 alate i Visual C/C++ alate. Na primer, ako se na Desktopu nalazi datoteka aplikacija.sqc koju želimo da prevedemo, onda koristeći skript prevodjenje.bat koji je naveden ispod, prevođenje se vrši na sledeći način:

prevodjenje.bat aplikacija stud2020

Trebalo bi da vidimo poruku sličnu narednoj:

  Database Connection Information

 Database server    = DB2/NT64 11.5.1.1
 SQL authorization ID  = USERNAME...
 Local database alias  = STUD2020


LINE  MESSAGES FOR aplikacija.sqc
------ --------------------------------------------------------------------
    SQL0060W The "C" precompiler is in progress.
    SQL0091W Precompilation or binding was ended with "0"
         errors and "0" warnings.

LINE  MESSAGES FOR aplikacija.bnd
------ --------------------------------------------------------------------
    SQL0061W The binder is in progress.
    SQL0091N Binding was ended with "0" errors and "0" warnings.
Microsoft (R) C/C++ Optimizing Compiler Version 19.16.27025.1 for x64
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

aplikacija.c
Microsoft (R) Incremental Linker Version 14.16.27025.1
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Prilikom uspešnog prevođenja, skript generiše izvršnu datoteku aplikacija.exe koju je moguće pokrenuti:

aplikacija.exe

Skript za prevođenje prevodjenje.bat dat je u nastavku:

@echo off
 
set INCLUDE=%DB2PATH%\include;%INCLUDE%
 
db2 connect to %2
db2 precompile %1.sqc bindfile
db2 bind %1.bnd
 
cl /Zi /Od /c /W3 %1.c
 
link -debug -out:%1.exe %1.obj "%DB2PATH%\lib\db2api.lib"

1.3.5 Uputstvo za prevođenje SQLJ aplikacija iz terminala

Ukoliko se primer sastoji od samo jedne SQLJ datoteke, npr. Primer.sqlj, onda je dovoljno pokrenuti skript za prevođenje:

./bldsqlj Primer

Ako se primer sastoji od više SQLJ datoteka, na primer, Primer.sqlj (koji sadrži metod main i predstavlja glavni program) i Iterator.sqlj (koji sadrži deklaraciju iteratora koji se koristi u Primer.sqlj), onda je potrebno prvo transpilirati pomoćne datoteke pozivanjem:

sqlj Iterator.sqlj

a zatim prevesti glavnu datoteku:

./bldsqlj Primer

Napomena: Potrebno je da se u istom direktorijumu gde se nalazi kod, smeste i skriptovi za prevođenje: bldsqlj i db2customize2.

Pokretanje programa se vrši skriptom pokreni:

./pokreni Primer

Skriptovi za prevođenje i pokretanje se nalaze u nastavku:

Skript bldsqlj:

#!/bin/sh
 
# To hardcode user ID (USER) and password (PSWD)
# Replace "NULL" with the correct values in quotes
USER="student"
PSWD="abcdef"
# You can replace the defaults for each of the following
# with a new value. Note that the PORTNUM number cannot
# be one already used by another process.
SERVER=bp
PORTNUM=50001
DB="vstud"
 
 
# Translate and compile the SQLJ source file
# and bind the package to the database.
 if ( [ $# -eq 1 ] && [ $USER != "NULL" ] && [ $PSWD != "NULL" ] ) || ( [ $# -ge 3 ] && [ $# -le 6 ] )
 then
  # Remove .sqlj extension
  progname=${1%.sqlj}
 
  sqlj "${progname}.sqlj"
 
  if [ $# -eq 1 ]
  then
    ./db2sqljcustomize2 -url jdbc:db2://$SERVER:$PORTNUM/$DB \
    -user $USER -password $PSWD "${progname}_SJProfile0"
  elif [ $# -eq 3 ]
  then
    ./db2sqljcustomize2 -url jdbc:db2://$SERVER:$PORTNUM/$DB -user $2 -password $3 \
    "${progname}_SJProfile0"
  elif [ $# -eq 4 ]
  then
    ./db2sqljcustomize2 -url jdbc:db2://$4:$PORTNUM/$DB -user $2 -password $3 \
    "${progname}_SJProfile0"
  elif [ $# -eq 5 ]
  then
    ./db2sqljcustomize2 -url jdbc:db2://$4:$5/$DB -user $2 -password $3 \
    "${progname}_SJProfile0"
  else
    ./db2sqljcustomize2 -url jdbc:db2://$4:$5/$6 -user $2 -password $3 \
    "${progname}_SJProfile0"
  fi
 else
  echo 'Usage: bldsqlj prog_name (requires hardcoding user ID and password)'
  echo '    bldsqlj prog_name userid password'
  echo '    bldsqlj prog_name userid password server_name'
  echo '    bldsqlj prog_name userid password server_name port_number'
  echo '    bldsqlj prog_name userid password server_name port_number db_name'
  echo ''
  echo '    Defaults:'
  echo '     userid   = '$USER
  echo '     password  = '$PSWD
  echo '     server_name = '$SERVER
  echo '     port_number = '$PORTNUM
  echo '     db_name   = '$DB
 fi

Skript db2customize2:

#!/bin/sh
 
java com.ibm.db2.jcc.sqlj.Customizer "$@"

Skript pokreni:

#!/bin/sh
 
java -Djava.library.path="/opt/ibm/db2/V10.5/lib32" $1 

1.3.6 Uputstvo za pravljenje JDBC Java projekta u Data Studio alatu

 1. Otvoriti “Java” perspektivu:
  1. Window > Open Perspective > Other
  2. Štiklirati “Show all”
  3. Odabrati “Java” i pritisnuti OK
  4. Ukoliko se prikaže prozor “Confirm Enablement”, pritisnuti OK
 2. U “Package Explorer” pogledu napraviti novi Java projekat:
  1. Desni klik na “Package Explorer”
  2. New > Java Project
  3. Dodeliti projektu naziv
  4. Pritisnuti “Finish”
 3. Napravljenom projektu dodati DB2 JDBC drajvere:
  1. Desni klik na projekat
  2. Iz padajućeg menija izabrati “Properties”
  3. Iz levog menija izabrati “Java Build Path” i zatim tab “Libraries”
  4. Izabrati opciju “Add External JARs…” i dodati db2jcc4.jar i db2jcc_license_cu.jar koje se nalaze na lokaciji:
   • Linux: /opt/ibm/db2/V10.5/java
   • Windows: C:\Program Files\IBM\IBM\SQLLIB\java
  5. Izabrati OK
 4. Kreirati novi paket u projektu:
  1. Desni klik na projekat
  2. Iz padajućeg menija izabrati New > Package
  3. Dodeliti paketu naziv
  4. Pritisnuti “Finish”
 5. Kreirati novu klasu u paketu i dodati joj main metod:
  1. Desni klik na paket
  2. Iz padajućeg menija izabrati New > Class
  3. Dodeliti klasi naziv
  4. Štiklirati “public static void main(String[] args)”
  5. Pritisnuti “Finish”
 6. Iskucati željeni kod
 7. Pokrenuti JDBC aplikaciju:
  1. Desni klik na klasu
  2. Iz padajućeg menija izabrati Run as > Java Application

1.3.7 Uputstvo za uvoženje JDBC projekta u Data Studio

 1. Kreirati novi projekat
  1. Odabrati File > New > Java Project
  2. Dodeliti naziv projektu
  3. Odabrati opciju “Create separate folders for sources and class files”
  4. Pritisnuti “Finish”
 2. Uvesti fajl strukturu postojećeg projekta u novokreirani projekat
  1. Odabrati File > Import…
  2. Odabrati General > File System
  3. U polju “From directory” navesti putanju do postojećeg projekta ili odabrati “Browse…”, pa potražiti postojeći projekat na računaru, na primer: ~\Downloads\cas10
  4. Označiti direktorijum koji se pojavi u levom prozoru
  5. U polju “Into folder” navesti direktorijum novokreiranog projekta ili ga potražiti u listi klikom na “Browse…”
  6. Odabrati “Finish”
 3. Napravljenom projektu dodati DB2 JDBC drajvere, kao u prethodnom uputstvu

1.4 Baza podataka STUD2020

U zadacima u ovom tekstu se koristi baza podataka STUD2020. To je pojednostavljen model baze podataka informacionog sistema fakulteta. Podaci su nalik na podatke iz baze podataka Matematičkog fakulteta, ali sadržaj ne odgovara stvarnim podacima.

Baza podataka ima dve skoro identične kopije organizovane u dve sheme:

Svaka od ove dve kopije baze ima po 16 tabela i može da se posmatra kao celovita baza podataka.

1.4.1 Kreiranje baze podataka STUD2020

 1. Preuzeti ovu arhivu sa skriptovima za kreiranje baze podataka STUD2020 i popunjavanje ove baze podacima.
 2. Otpakivovati arhivu.
 3. Otvoriti terminal (na Linux sistemu), odnosno, “DB2 - Command Window Administrator” (na Windows sistemu) i u njemu se pozicionirati u otpakovani direktorijum.
 4. Iz ove lokacije pokrenuti skript create.sh za Linux sistem, odnosno, create.cmd za Windows sistem.

1.4.2 Opis baze podataka STUD2020

Na narednoj slici je prikazan dijagram baze podataka. Dijagram baze podataka ćemo predstaviti u notaciji nalik na UML. U svakoj tabeli su označeni atributi koji pripadaju primarnom ključu. Strani ključevi i jedinstveni ključevi su navedeni u drugom odeljku, odvojeno od atributa. Strani ključevi su ilustrovani i strelicama od zavisne tabele prema baznoj tabeli.

Dijagram baze podataka STUD2020

Dajmo sada nešto detaljnije opise tabela koje postoje u ovoj bazi podataka. Uz tekstualni opis dajemo i strukturu tabele koju čine nazivi kolona i njihove karakteristike kao što su: tip, veličina, da li može sadržati nedostajuće vrednosti itd.

                Data type           Column
Column name           schema  Data type name   Length   Scale Nulls
------------------------------- --------- ------------------- ---------- ----- ------
ID               SYSIBM  SMALLINT           2   0 No
NAZIV              SYSIBM  VARCHAR          100   0 No

 2 record(s) selected.
                Data type           Column
Column name           schema  Data type name   Length   Scale Nulls
------------------------------- --------- ------------------- ---------- ----- ------
ID               SYSIBM  INTEGER           4   0 No
OZNAKA             SYSIBM  VARCHAR           10   0 No
NAZIV              SYSIBM  VARCHAR           50   0 No
IDNIVOA             SYSIBM  SMALLINT           2   0 No
OBIMESPB            SYSIBM  SMALLINT           2   0 No
ZVANJE             SYSIBM  VARCHAR          100   0 No
OPIS              SYSIBM  LONG VARCHAR       32700   0 Yes

 7 record(s) selected.
                Data type           Column
Column name           schema  Data type name   Length   Scale Nulls
------------------------------- --------- ------------------- ---------- ----- ------
ID               SYSIBM  INTEGER           4   0 No
OZNAKA             SYSIBM  VARCHAR           20   0 No
NAZIV              SYSIBM  VARCHAR          150   0 No
ESPB              SYSIBM  SMALLINT           2   0 No

 4 record(s) selected.

Da bi student diplomirao, mora da položi sve obavezne predmete studijskog programa i još onoliko izbornih predmeta koliko je potrebno do ukupnog obima studijskog programa u ESPB. Radi jednostavnosti, smatraćemo da se ostali predmeti, koji nisu ni obavezni ni izborni na upisanom studijskom programu, ne računaju u savladan obim predmeta.

Ako je predmet obavezan, onda postoji i podatak o semestru u kome je uobičajeno da se sluša i polaže:

                Data type           Column
Column name           schema  Data type name   Length   Scale Nulls
------------------------------- --------- ------------------- ---------- ----- ------
IDPREDMETA           SYSIBM  INTEGER           4   0 No
IDPROGRAMA           SYSIBM  INTEGER           4   0 No
VRSTA              SYSIBM  VARCHAR           10   0 No
SEMESTAR            SYSIBM  SMALLINT           2   0 Yes

 4 record(s) selected.
                Data type           Column
Column name           schema  Data type name   Length   Scale Nulls
------------------------------- --------- ------------------- ---------- ----- ------
IDPROGRAMA           SYSIBM  INTEGER           4   0 No
IDPREDMETA           SYSIBM  INTEGER           4   0 No
IDUSLOVNOGPREDMETA       SYSIBM  INTEGER           4   0 No

 3 record(s) selected.

Atribut STUDIRA je 1 akko je status aktivan:

                Data type           Column
Column name           schema  Data type name   Length   Scale Nulls
------------------------------- --------- ------------------- ---------- ----- ------
ID               SYSIBM  SMALLINT           2   0 No
NAZIV              SYSIBM  VARCHAR           50   0 No
STUDIRA             SYSIBM  SMALLINT           2   0 No

 3 record(s) selected.
                Data type           Column
Column name           schema  Data type name   Length   Scale Nulls
------------------------------- --------- ------------------- ---------- ----- ------
INDEKS             SYSIBM  INTEGER           4   0 No
IDPROGRAMA           SYSIBM  INTEGER           4   0 No
IME               SYSIBM  VARCHAR           50   0 No
PREZIME             SYSIBM  VARCHAR           50   0 No
POL               SYSIBM  CHARACTER          1   0 Yes
MESTORODJENJA          SYSIBM  VARCHAR           50   0 Yes
IDSTATUSA            SYSIBM  SMALLINT           2   0 No
DATUPISA            SYSIBM  DATE             4   0 No
DATDIPLOMIRANJA         SYSIBM  DATE             4   0 Yes

 9 record(s) selected.
                Data type           Column
Column name           schema  Data type name   Length   Scale Nulls
------------------------------- --------- ------------------- ---------- ----- ------
INDEKS             SYSIBM  INTEGER           4   0 No
FOTOGRAFIJA           SYSIBM  BLOB         10485760   0 Yes
PODACICLOB           SYSIBM  CLOB         10485760   0 Yes
PODACIXML            SYSIBM  XML             0   0 Yes

 4 record(s) selected.
                Data type           Column
Column name           schema  Data type name   Length   Scale Nulls
------------------------------- --------- ------------------- ---------- ----- ------
SKGODINA            SYSIBM  SMALLINT           2   0 No
DATPOCETKA           SYSIBM  DATE             4   0 No
DATKRAJA            SYSIBM  DATE             4   0 No

 3 record(s) selected.
                Data type           Column
Column name           schema  Data type name   Length   Scale Nulls
------------------------------- --------- ------------------- ---------- ----- ------
INDEKS             SYSIBM  INTEGER           4   0 No
SKGODINA            SYSIBM  SMALLINT           2   0 No
DATUPISA            SYSIBM  DATE             4   0 No
IDSTATUSA            SYSIBM  SMALLINT           2   0 No

 4 record(s) selected.
                Data type           Column
Column name           schema  Data type name   Length   Scale Nulls
------------------------------- --------- ------------------- ---------- ----- ------
SKGODINA            SYSIBM  SMALLINT           2   0 No
SEMESTAR            SYSIBM  SMALLINT           2   0 No

 2 record(s) selected.
                Data type           Column
Column name           schema  Data type name   Length   Scale Nulls
------------------------------- --------- ------------------- ---------- ----- ------
SKGODINA            SYSIBM  SMALLINT           2   0 No
SEMESTAR            SYSIBM  SMALLINT           2   0 No
IDPREDMETA           SYSIBM  INTEGER           4   0 No

 3 record(s) selected.
                Data type           Column
Column name           schema  Data type name   Length   Scale Nulls
------------------------------- --------- ------------------- ---------- ----- ------
INDEKS             SYSIBM  INTEGER           4   0 No
SKGODINA            SYSIBM  SMALLINT           2   0 No
SEMESTAR            SYSIBM  SMALLINT           2   0 No
IDPREDMETA           SYSIBM  INTEGER           4   0 No

 4 record(s) selected.
                Data type           Column
Column name           schema  Data type name   Length   Scale Nulls
------------------------------- --------- ------------------- ---------- ----- ------
SKGODINA            SYSIBM  SMALLINT           2   0 No
OZNAKAROKA           SYSIBM  VARCHAR           20   0 No
NAZIV              SYSIBM  VARCHAR           30   0 No
DATPOCETKA           SYSIBM  DATE             4   0 No
DATKRAJA            SYSIBM  DATE             4   0 No

 5 record(s) selected.

Samo redovi sa statusom “o” i pozitivnom ocenom označavaju da je ispit položen:

                Data type           Column
Column name           schema  Data type name   Length   Scale Nulls
------------------------------- --------- ------------------- ---------- ----- ------
SKGODINA            SYSIBM  SMALLINT           2   0 No
OZNAKAROKA           SYSIBM  VARCHAR           20   0 No
INDEKS             SYSIBM  INTEGER           4   0 No
IDPREDMETA           SYSIBM  INTEGER           4   0 No
STATUS             SYSIBM  CHARACTER          1   0 No
DATPOLAGANJA          SYSIBM  DATE             4   0 Yes
POENI              SYSIBM  SMALLINT           2   0 Yes
OCENA              SYSIBM  SMALLINT           2   0 Yes

 8 record(s) selected.
                Data type           Column
Column name           schema  Data type name   Length   Scale Nulls
------------------------------- --------- ------------------- ---------- ----- ------
INDEKS             SYSIBM  INTEGER           4   0 No
NAZIVPREDMETA          SYSIBM  VARCHAR          200   0 No
ESPB              SYSIBM  SMALLINT           2   0 No
OCENA              SYSIBM  SMALLINT           2   0 Yes

 4 record(s) selected.

1.5 Alat db2

Prilikom instalacije Db2 SUBP, na raspolaganju nam je alat komandne linije db2 kojim možemo izvršavati razne operacije sa bazama podataka. Ilustrujmo neke elementarne naredbe ovog alata pri radu sa bazom podataka STUD2020.

Pre nego što izvršimo bilo kakvu naredbu, neophodno je da napravimo konekciju ka bazi podataka:

db2 "CONNECT TO STUD2020"
  Database Connection Information

 Database server    = DB2/NT64 11.5.1.1
 SQL authorization ID  = DB2INST1
 Local database alias  = STUD2020

Ukoliko ne navedemo dodatne argumente, db2 alat će se na bazu podataka povezati sa korisničkim imenom i lozinkom trenutno prijavljenog korisnika na sistemu. Moguće je specifikovati konkretnog korisnika sa kojim će se kreirati konekcija:

db2 "CONNECT TO STUD2020 USER student"
Enter current password for student: ******

  Database Connection Information

 Database server    = DB2/NT64 11.5.1.1
 SQL authorization ID  = STUDENT
 Local database alias  = STUD2020

Kao što vidimo, alat od nas zahteva da unesemo lozinku pre prijavljivanja. Konačno, možemo specifikovati lozinku prilikom povezivanja:

db2 "CONNECT TO STUD2020 USER student USING abcdef"

Narednom naredbom možemo prikazati sve tabele u odgovarajućoj shemi:

db2 "LIST TABLES FOR SCHEMA DA"
Table/View           Schema     Type Creation time
------------------------------- --------------- ----- --------------------------
DOSIJE             DA       T   2020-12-24-17.57.25.149001
DOSIJEEXT            DA       T   2020-12-24-17.57.25.204001
ISPIT              DA       T   2020-12-24-17.57.25.827001
ISPITNIROK           DA       T   2020-12-24-17.57.25.775001
KURS              DA       T   2020-12-24-17.57.25.473001
NIVOKVALIFIKACIJE        DA       T   2020-12-24-17.57.24.534001
PREDMET             DA       T   2020-12-24-17.57.25.005001
PREDMETPROGRAMA         DA       T   2020-12-24-17.57.25.036000
PRIZNATISPIT          DA       T   2020-12-24-17.57.25.387001
SEMESTAR            DA       T   2020-12-24-17.57.25.442001
SKOLSKAGODINA          DA       T   2020-12-24-17.57.25.417001
STUDENTSKISTATUS        DA       T   2020-12-24-17.57.25.121001
STUDIJSKIPROGRAM        DA       T   2020-12-24-17.57.24.875001
UPISANKURS           DA       T   2020-12-24-17.57.25.692001
UPISGODINE           DA       T   2020-12-24-17.57.25.529001
USLOVNIPREDMET         DA       T   2020-12-24-17.57.25.091001

 16 record(s) selected.

Izlistavanje informacija o nekoj tabeli, na primer, DA.DOSIJE, dobijamo pozivom naredbe:

db2 "DESCRIBE TABLE DA.DOSIJE"
                Data type           Column
Column name           schema  Data type name   Length   Scale Nulls
------------------------------- --------- ------------------- ---------- ----- ------
INDEKS             SYSIBM  INTEGER           4   0 No
IDPROGRAMA           SYSIBM  INTEGER           4   0 No
IME               SYSIBM  VARCHAR           50   0 No
PREZIME             SYSIBM  VARCHAR           50   0 No
POL               SYSIBM  CHARACTER          1   0 Yes
MESTORODJENJA          SYSIBM  VARCHAR           50   0 Yes
IDSTATUSA            SYSIBM  SMALLINT           2   0 No
DATUPISA            SYSIBM  DATE             4   0 No
DATDIPLOMIRANJA         SYSIBM  DATE             4   0 Yes

 9 record(s) selected.

Alatom db2 možemo izvršavati proizvoljne SQL naredbe, na primer, upite:

db2 "SELECT * FROM DA.NIVOKVALIFIKACIJE"
ID   NAZIV
------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Osnovne akademske studije
   3 Doktorske akademske studije
   2 Master akademske studije

 3 record(s) selected.

SQL naredbe je moguće izvršavati i iz datoteka. Na primer, neka je u radnom direktorijumu na raspolaganju datoteka upit.sql sa narednim sadržajem:

-- Datoteka "upit.sql": 
SELECT   SKGODINA,
      OZNAKAROKA,
      IDPREDMETA,
      SUM(
        CASE 
          WHEN OCENA > 5 AND STATUS='o' THEN 1.0 
          ELSE 0.0 
        END
      ) / COUNT(*) * 100.0 AS USPESNOST
FROM    DA.ISPIT I
GROUP BY  SKGODINA,
      OZNAKAROKA,
      IDPREDMETA
ORDER BY  IDPREDMETA ASC,
      SKGODINA ASC,
      OZNAKAROKA DESC
FETCH    FIRST 10 ROWS ONLY;

Izvršavanje ovog SQL upita se može izvršiti naredbom:

db2 -t -f upit.sql
SKGODINA OZNAKAROKA      IDPREDMETA USPESNOST
-------- -------------------- ----------- ---------------------------------
  2015 sep1            1578               10.00
  2015 jun1            1578               40.00
  2015 jan2            1578               10.00
  2015 jan1            1578               80.00
  2016 sep1            1578               20.00
  2016 jun1            1578               50.00
  2016 jan2            1578               10.00
  2016 jan1            1578               60.00
  2017 sep1            1578               20.00
  2017 jun1            1578               40.00

 10 record(s) selected.

Opcija:

Ukoliko SQL naredba proizvede grešku, ta greška će biti prikazana u konzoli. Na primer:

db2 "INSERT INTO DA.SKOLSKAGODINA VALUES (2020, '09/23/2019', '05/18/2020')"
DB21034E The command was processed as an SQL statement because it was not a
valid Command Line Processor command. During SQL processing it returned:
SQL0803N One or more values in the INSERT statement, UPDATE statement, or
foreign key update caused by a DELETE statement are not valid because the
primary key, unique constraint or unique index identified by "1" constrains
table "DA.SKOLSKAGODINA" from having duplicate values for the index key.
SQLSTATE=23505

U ovom slučaju je prijavljena greška SQL0803N, odnosno, greška čiji je kod -803. Detaljne informacije o tome šta uzrokuje neku grešku možemo dobiti izvršavanjem naredbe:

db2 "? SQL-803"
SQL0803N One or more values in the INSERT statement, UPDATE statement,
   or foreign key update caused by a DELETE statement are not valid
   because the primary key, unique constraint or unique index
   identified by "<index-id>" constrains table "<table-name>" from
   having duplicate values for the index key.

Explanation:

The INSERT or UPDATE object table "<table-name>" is
constrained by one or more UNIQUE indexes to have unique values in
certain columns or groups of columns. Alternatively, a DELETE statement
on a parent table caused the update of a foreign key in a dependent
table "<table-name>" that is constrained by one or more UNIQUE
indexes. Unique indexes might support primary keys or unique constraints
defined on a table. The statement cannot be processed because completing
the requested INSERT, UPDATE or DELETE statement would result in
duplicate column values. If the index is on an XML column, the duplicate
values for the index key may be generated from within a single XML
document.

...

sqlcode: -803

sqlstate: 23505


  Related information:
  Troubleshooting data source connection errors

Izlaz iz konzole iznad je skraćen radi čuvanja prostora.

Na kraju, kada smo završili rad sa bazom podataka, potrebno je da raskinemo konekciju:

db2 "CONNECT RESET"
DB20000I The SQL command completed successfully.