Prikaži sadržaj

Programiranje baza podataka

5. Implementiranje transakcija

Ova stranica je pod konstrukcijom!
Ako pronađete grešku ili propust, molimo Vas da nam skrenete pažnju otvaranjem primedbe na zvaničnom GitHub repozitorijumu.

Transakcije predstavljaju izuzetno važan alat za svakog programera koji koristi baze podataka u svojim aplikacijama. Svaka iole kompleksnija operacija nad podacima zahteva korišćenje transakcija da bi se takva operacija uspešno implementirala. Pritom, postoji veliki broj pitanja i potencijalnih problema koji se otvaraju prilikom korišćenja transakcija. U ovoj sekciji ćemo se upoznati sa različitim naredbama za rad sa transakcijama u DB2 sistemu za upravljanje relacionim bazama podataka. Započnimo ovaj deo teksta narednom definicijom.

Transakcija (engl. transaction) predstavlja logičku jedinicu posla pri radu sa podacima.

Transakcija predstavlja niz radnji koji ne narušava uslove integriteta. Sa stanovišta korisnika, izvršavanje transakcije je atomično. Po izvršenju kompletne transakcije stanje baze treba da bude konzistentno, tj. da su ispunjeni uslovi integriteta. Dakle, posmatrana kao jedinica posla, transakcija prevodi jedno konzistentno stanje baze u drugo takvo stanje baze, dok u međukoracima transakcije konzistentnost podataka može biti i narušena. Transakcija na taj način predstavlja i bezbedno sredstvo za interakciju korisnika sa bazom.

5.1 Operacije potvrđivanja i poništavanja izmena u bazi podataka

Pre nego što započnemo detaljnu diskusiju o implementaciji transakcija, obratićemo pažnju na jedan realan primer izvršavanja programa koji implementira prebacivanje novca sa jednog računa na drugi. Ovaj primer će nam služiti kao glavna motivacija zašto je potrebno da razumemo rad sa transakcijama. Pre nego što demonstriramo primer, dajmo narednu definiciju.

Atomična (engl. atomic) operacija je ona operacija koju nije moguće podeliti na više manjih operacija (tj. u pitanju je nedeljiva operacija).

Premeštaj novca sa jednog računa na drugi se može implementirati narednim nizom atomičnih operacija (radi čuvanja prostora, iz narednog niza eliminišemo razne provere, kao što su provera da li korisnik može da prebaci novac između računa, provera da li ima dovoljno sredstava na prvom računu, itd.):

 1. Dohvati red u tabeli koji predstavlja prvi račun.
 2. Umanji iznos u tom redu za traženu sumu.
 3. Dohvati red u tabeli koji predstavlja drugi račun.
 4. Uvećaj iznos u tom redu za traženu sumu.

Pretpostavimo da SUBP operacije iz ovih koraka implementira na takav način da se neposredno nakon njihovog izvršavanja sve izmene trajno upisuju u bazu podataka. Naredna slika ilustruje jedno moguće izvršavanje programa koji implementira ove korake. U tom izvršavanju, program prvo naredbom SELECT dohvata red u tabeli koji predstavlja prvi račun (koji je na početku imao 100 000 jedinica valute). Zatim, u drugom koraku, naredbom UPDATE umanjuje iznos u tom redu za traženu sumu (10 000 jedinica valute). Iz nekog razloga (nestanak struje, prekid mrežne komunikacije, itd.), nakon 2. koraka, program prijavljuje grešku i operativni sistem ga prekida. Međutim, kao što je prikazano na slici, stanje baze je takvo da je prvom računu umanjen iznos i informacija o tome da novac nije uspešno prebačen na drugi račun se izgubila. Drugim rečima, baza se nalazi u nekonzistentnom stanju. Zbog toga, važno je zapamtiti da SUBP nikada ne implementira operacije izmena tako da njihovi efekti budu trajno upisani u bazu podataka neposredno nakon njihovog izvršavanja.

Nepravilna implementacija transakcija može dovesti do kršenja pravila u poslovnom domenu

Sada je validno postaviti pitanje - u kom trenutku se informacije o izmenama zaista upisuju u bazu podataka? Db2 baza podataka definiše naredne dve operacije za rad sa izmenama u bazi podataka.

Potvrđivanje (engl commit) predstavlja trajno upisivanje izmena u bazu podataka koje su do tada bile izvršene nad tom bazom podataka. Sve načinjene izmene se trajno pamte u bazi podataka i svi ostali procesi dobijaju mogućnost da vide načinjene izmene.

Poništavanje (engl rollback) predstavlja vraćanje stanja baze podataka u ono u kojem se baza podataka našla pre izvršavanja izmena koje su do tada bile izvršene nad tom bazom podataka. Izvršavanjem ove naredbe možemo poništiti sve one akcije koje do trenutka poništavanja nisu prethodno bile potvrđene.

Da bismo dodatno razumeli koje su to izmene u bazi podataka koje se potvrđuju, odnosno, poništavaju ovim operacijama, potrebno je da definišemo pojam jedinice posla.

Jedinica posla (engl. unit of work, skr. UOW) predstavlja nadoknadivu sekvencu operacija u okviru aplikacionog procesa.

Jedinica posla se inicijalizuje prilikom pokretanja aplikacionog procesa ili kada se prethodna jedinica posla završila posledicom operacije koja nije prekid aplikacionog procesa. Jedinica posla se završava operacijom potvrđivanja ili poništavanja izmena ili završetkom aplikacionog procesa. Operacije potvrđivanja i poništavanja izmena utiču samo da one promene u bazi podataka koje su izvršene tokom te jedinice posla koja se završava.

Inicijalizacija i završetak jedinice posla definišu tačke konzistentnosti u okviru aplikacionog procesa. Razmotrimo prethodni primer bankarske transakcije u kojoj se vrši premeštaj sredstava sa jednog računa na drugi račun. Kao što smo rekli, nakon drugog koraka (oduzimanja sredstava) podaci su nekonzistentni. Tek nakon izvršavanja četvrtog koraka (uvećavanje sredstava) konzistentnost je obnovljena, što je prikazano na narednoj slici:

"Grafički prikaz jedne jedinice posla tokom vremena. Ova jedinica posla se uspešno izvršila i sve izmene koje predstavljaju deo te jedinice posla se uspešno potvrđuju u bazi podataka."

Kada se oba koraka izvrše, može se iskoristiti operacija potvrđivanja izmena da bi se završila jedinica posla. Ako dođe do greške pre nego što se jedinica posla uspešno završi, SUBP će poništiti sve nepotvrđene izmene da bi vratio stanje baze podataka u konzistentno, što je prikazano na narednoj slici:

"Grafički prikaz jedne jedinice posla tokom vremena. U ovoj jedinici posla je došlo do greške, čime je neophodno da se izmene koje su načinjene u bazi podataka ponište."

Dakle, rešenje problema prenosa novca bismo implementirali narednim koracima:

 1. (Implicitno) Započni novu jedinicu posla (bilo započinjanjem novog procesa, prethodnim izvršavanjem naredba potvrđivanja ili poništavanja, itd.).
 2. Dohvati red u tabeli koji predstavlja prvi račun.
 3. Umanji iznos u tom redu za traženu sumu.
 4. Dohvati red u tabeli koji predstavlja drugi račun.
 5. Uvećaj iznos u tom redu za traženu sumu.
 6. Potvrdi izmene u bazi podataka.

Naravno, nakon svakog koraka je neophodno izvršiti proveru grešaka. U slučaju greške u bilo kom trenutku, program mora da izvrši poništavanje izmena, čime se stanje baze vraća u ono koje je bilo pre 1. koraka, dakle, u konzistentno stanje.

SQL jezik definiše dve naredbe koje odgovaraju opisanim operacijama:

O ovim naredbama i njihovim bočnim efektima ćemo detaljnije govoriti u sekcijama o potvrđivanju izmena i o poništavanju izmena. Međutim, diskusija koju smo izložili do sada je dovoljna za demonstraciju najosnovnijeg efekta ovih naredbi.

Zadatak 5.1: Napisati C/SQL program koji redom:

 1. Pronalazi i ispisuje najveći indeks iz tabele ISPIT.
 2. Briše studenta sa pronađenim indeksom iz tabele ISPIT i ispisuje poruku korisniku o uspešnosti brisanja.
 3. Ponovo pronalazi i ispisuje najveći indeks iz tabele ISPIT.
 4. Pita korisnika da li želi da potvrdi ili poništi izmene. U zavisnosti od korisnikovog odgovora, aplikacija potvrđuje ili poništava izmene uz ispisivanje poruke korisniku.
 5. Ponovo pronalazi i ispisuje najveći indeks iz tabele ISPIT.

Rešenje:

Datoteka: vezbe/primeri/poglavlje_5/zadatak_5_1.sqc:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

EXEC SQL INCLUDE SQLCA;

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
sqlint32 hIndex;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

void checkSQL(const char *str) {
  if(SQLCODE < 0) {
    fprintf(stderr, "Greska %d: %s\n", SQLCODE, str);

    // U funkciju za obradu greske dodajemo naredbu ROLLBACK
    // da bismo ponistili eventualne izmene u bazi podataka
    // ukoliko zaista dodje do greske.
    EXEC SQL ROLLBACK;

    EXEC SQL CONNECT RESET;
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
}

int main() {
  EXEC SQL CONNECT TO stud2020 USER student USING abcdef;
  checkSQL("Connect");
  
  EXEC SQL 
    SELECT MAX(INDEKS) 
    INTO  :hIndex 
    FROM  DA.ISPIT;
  checkSQL("Select 1");
  
  // Ako nema studenata u tabeli ISPIT, zavrsi program
  if(SQLCODE == 100) {
    printf("Tabela je prazna!\n");
    
    EXEC SQL CONNECT RESET;
    checkSQL("Connect reset - SQLCODE 100 - 1");
    
    return 0;
  }
  
  // Inace, ispisi maksimalni index, pa ga obrisi iz tabele ISPIT
  printf("Maksimalni index je %d.\n", hIndex);

  EXEC SQL 
    DELETE FROM DA.ISPIT 
    WHERE  INDEKS = :hIndex;
  checkSQL("Delete");

  printf("Uspesno je obrisan podatak");

  // Ispisivanje najveceg index iz tabele ISPIT
  EXEC SQL 
    SELECT MAX(INDEKS) 
    INTO  :hIndex 
    FROM  DA.ISPIT;
  checkSQL("Select 2");
  
  if(SQLCODE == 100) {
    printf("Tabela je prazna!\n");
  }
  else {
    printf("Maximalni index je %d.\n", hIndex);
  }
  
  // Pitamo korisnika za dalju akciju
  printf("Izaberite jednu od dve akcije:\n"
    "1. Potvrdjivanje izmena\n"
    "2. Ponistavanje izmena\n");

  short userResponse;
  scanf("%hd", &userResponse);

  if (userResponse == 1) {
    // Potvrdjujemo izmene naredbom COMMIT
    EXEC SQL COMMIT;
    checkSQL("Commit");
  }
  else {
    // Ponistavamo izmene naredbom ROLLBACK
    EXEC SQL ROLLBACK;
    checkSQL("Rollback");
  }

  printf("Vasa akcija je izvrsena!\n");
  
  // Ispisujemo najveci index ponovo
  EXEC SQL 
    SELECT MAX(INDEKS) 
    INTO  :hIndex 
    FROM  DA.ISPIT;
  checkSQL("Select 3");
  
  if(SQLCODE != 100) {
    printf("Maximalni index je %d.\n", hIndex);
  }
  else {
    printf("Tabela je prazna!\n");
  }  

  // U slucaju uspesnog izvrsavanja programa,
  // potvrdjujemo sve akcije koje je nas program izvrsio
  // pre nego sto zatvorimo konekciju.
  EXEC SQL COMMIT;
  checkSQL("Commit - kraj programa");
  
  // Iako u ovom slucaju nismo imali nikakvu izmenu od poslednje COMMIT ili ROLLBACK naredbe do ovde, 
  // potvrdjivanje izmena tik pred raskidanje konekcije se smatra dobrom praksom
  // tako da cemo ovo ponasanje usvojiti u svim nasim aplikacijama nadalje!

  EXEC SQL CONNECT RESET;
  checkSQL("Connect reset");

  return 0;
}

Vrlo je bitno primetiti naredne dve stvari u kodu:

Ovo je dobra praksa i mi ćemo usvojiti ovaj način rada u našim C/SQL programima nadalje.

5.2 Složena SQL naredba

U ovoj sekciji ćemo diskutovati o načinima za izvršavanje više SQL naredbi kao jedne naredbe, tzv. složene SQL naredbe. Složene SQL naredbe predstavljaju osnovu rada sa transakcijama, o čemu će biti detaljnije reči u nastavku teksta.

Složena SQL naredba (engl. compound SQL) predstavlja sekvencu SQL naredbi ograđenu odgovarajućim ključnim rečima kojim se definiše jedan blok izvršavanja.

Postoje tri tipa složenih SQL naredbi:

 1. Linijske (engl. inline) - Složena SQL linijska naredba je složena SQL naredba koja je umetnuta linijski tokom faze izvršavanja u okviru druge SQL naredbe. Složene SQL linijske naredbe imaju svojstvo atomičnosti; ako izvršavanje bilo koje pojedinačne SQL naredbe podigne grešku, cela naredba se poništava.

 2. Ugnežđene (engl. embedded) - Ovaj tip naredbi kombinuje jednu ili više SQL naredbi (odnosno, podnaredbi) u jedan izvršivi blok.

 3. Kompilirane (engl. compiled) - Predstavlja sekvencu SQL naredbi koje se izvršavaju sa lokalnim opsegom za promenljive, uslove, kursore i pokazivače na slogove (engl. handle).

Mi ćemo u daljem tekstu razmatrati isključivo složene SQL ugnežđene naredbe, tako da podrazumevamo ovaj tip kada kažemo “složena SQL naredba”. Sintaksa ovih naredbi je data u nastavku:

BEGIN COMPOUND (ATOMIC|NOT ATOMIC) STATIC
[STOP AFTER FIRST <MATICNA_PROMENLJIVA> STATEMENTS]

<SQL_NAREDBA>;
<SQL_NAREDBA>;
-- ...
<SQL_NAREDBA>;

END COMPOUND

U zavisnosti od odabranih vrednosti narednih opcija prilikom deklaracije složene SQL naredbe, ta naredba može imati različite varijante koji utiču na način izvršavanja:

SELECT MIN(OCENA) 
INTO  :ocena 
FROM  DA.ISPIT

koja je praćena naredbom

DELETE FROM DA.ISPIT 
WHERE  OCENA = :ocena

onda će naredba DELETE koristiti vrednost matične promenljive ocena koju je ta promenljiva imala na početku bloka koji je definisan složenom SQL naredbom, a ne vrednost koju je naredba SELECT INTO upisala u tu matičnu promenljivu. Time je transakcija koja se ostvaruje tom SQL složenom naredbom, za koju bismo možda očekivali da bude korektna, zapravo neispravno implementirana, zato što se oslanja na međuvrednost koju matična promenljiva ocena dobija naredbom SELECT INTO. Dodatno, ako se vrednost iste promenljive postavlja od strane više SQL podnaredbi, onda će na kraju bloka ta promenljiva sadržati vrednost koju je postavila poslednja SQL podnaredba.

Napomenimo da u DB2 sistemu nestatičko ponašanje nije podržano. To znači da bi trebalo posmatrati kao da se podnaredbe izvršavaju nesekvencijalno i podnaredbe ne bi trebalo da imaju međuzavisnosti, kao u datom primeru.

Nakon opisanih opcija, potrebno je navesti nula ili više SQL naredbi <SQL_NAREDBA>. SQL naredbe koje je moguće navesti kao deo složenih SQL naredbi su sve izvršive naredbe, osim narednih 14 naredbi:

 1. CALL
 2. CLOSE
 3. CONNECT
 4. Složena SQL naredba
 5. DESCRIBE
 6. DISCONNECT
 7. EXECUTE IMMEDIATE
 8. FETCH
 9. OPEN
 10. PREPARE
 11. RELEASE (Connection)
 12. ROLLBACK
 13. SET CONNECTION
 14. SET variable

Važe i neka dodatna pravila. Na primer, ukoliko se naredba COMMIT koristi kao jedna od podnaredbi, onda se ona mora naći kao poslednja podnaredba. Ukoliko je COMMIT nađe na ovoj poziciji, onda će ona biti izvršena, čak i u situaciji da klauza STOP AFTER FIRST indikuje da se neće sve podnaredbe u okviru složene SQL naredbe izvršiti. Na primer, pretpostavimo da je COMMIT poslednja podnaredba u okviru složene SQL naredbe koja ima 100 podnaredbi. Ukoliko se klauzom STOP AFTER FIRST specifikuje da se izvršava prvih 50 podnaredbi, onda će COMMIT podnaredba biti izvršena kao 51. podnaredba.

Neka dodatne napomene koje treba imati u vidu prilikom rada sa složenih SQL naredbama u DB2 sistemu su sledeće:

Sada slede primeri korišćenja složenih SQL naredbi. Primetimo da smo, kao i u prethodnom zadatku, koristili naredbu ROLLBACK u definiciji funkcije checkSQL da poništimo izmene u bazi podataka u slučaju da dođe do greške, odnosno, naredbu COMMIT za potvrđivanje izmena pre raskidanja konekcije.

Zadatak 5.2: Napisati C/SQL program koji redom:

 1. Kreira novi ispitni rok u tekućoj godini čija je oznaka 'maj' i naziv 'Maj GODINA' u zavisnosti od tekuće godine (na primer, 'Maj 2021'). Za početak prijavljivanja postaviti datum izvršavanja programa i postaviti da prijavljivanje traje 20 dana.
 2. Ažurira datum kraja prijavljivanja za prethodno uneti ispitni rok tako što smanjuje trajanje prijavljivanja za 10 dana.

Obezbediti da se navedene operacije izvrše ili sve ili nijedna.

Rešenje:

Datoteka: vezbe/primeri/poglavlje_5/zadatak_5_2.sqc:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

EXEC SQL INCLUDE SQLCA;

void checkSQL(const char *str) {
  if(SQLCODE < 0) {
    fprintf(stderr, "Greska %d: %s\n", SQLCODE, str);

    EXEC SQL ROLLBACK;

    EXEC SQL CONNECT RESET;
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
}

int main() {
  EXEC SQL CONNECT TO stud2020 USER student USING abcdef;
  checkSQL("Connect");
  
  EXEC SQL 
    BEGIN COMPOUND ATOMIC STATIC
      INSERT INTO DA.ISPITNIROK
      VALUES (YEAR(CURRENT_DATE), 'maj', CONCAT('Maj ', YEAR(CURRENT_DATE)), CURRENT_DATE, CURRENT_DATE + 20 days);
      
      UPDATE DA.ISPITNIROK
      SET   DATKRAJA = DATKRAJA - 10 days
      WHERE  SKGODINA = YEAR(CURRENT_DATE) AND
          OZNAKAROKA = 'maj';
    END COMPOUND;
  checkSQL("Compound");
  
  printf("Sve naredbe su uspesno izvrsene!\n");
  
  EXEC SQL COMMIT;
  checkSQL("Commit");
  
  EXEC SQL CONNECT RESET;
  checkSQL("Connect reset");
  
  return 0;
}

5.3 Tačke čuvanja u okviru transakcija

U prethodnim primerima smo videli da možemo da predstavimo transakcije kao složene SQL naredbe, a zatim da koristimo specifičnosti složenih SQL naredbi da bismo preciznije definisali ponašanje u zavisnosti od toga da li se pojavila greška tokom rada transakcije ili ne. Preciznije, videli smo kako je moguće poništiti efekat celog izvršavanja programa kao jedinice posla u slučaju pojave greške u nekoj od podnaredbi.

Vrlo često nam je neophodno da imamo precizniju kontrolu nad time šta se tačno poništava, na primer, ukoliko želimo da samo jedan deo transakcije bude poništen, umesto cele transakcije. Da bismo postigli takav efekat, potrebne su nam sofisticiranije metode upravljanja transakcijama. Jedan od takvih metoda podrazumeva korišćenje tačke čuvanja.

Tačka čuvanja (engl. savepoint) predstavlja mehanizam za poništavanje precizno definisanog skupa izvršenih naredbi.

Ukoliko se desi neka greška prilikom izvršavanja transakcije, tačka čuvanja se može koristiti da poništi dejstvo naredbi od trenutka kada je tačka čuvanja započeta do trenutka kada je poništenje akcija zahtevano.

Samim tim, tačka čuvanja omogućava konstruisanje grupe od nekoliko SQL naredbi, grupisanih u jedan izvršivi blok, koji se može izvršavati, kao deo jedne transakcije. Ukoliko se neka od podnaredbi izvrši sa greškom, taj definisani blok će biti poništen.

5.3.1 Kreiranje tačke čuvanja

Kreiranje tačke čuvanja u izvornom kodu se može izvršiti pozivanjem naredbe SAVEPOINT, čija je sintaksa data sa:

SAVEPOINT <NAZIV_TACKE_CUVANJA> [UNIQUE]
ON ROLLBACK RETAIN CURSORS
[ON ROLLBACK RETAIN LOCKS]

Ovom naredbom se kreira nova tačka čuvanja naziva <NAZIV_TACKE_CUVANJA>. Ukoliko specifikujemo opcionu klauzu UNIQUE, onda navodimo da aplikacija ne želi da iskoristi ovo ime tačke čuvanja dok je tačka čuvanja aktivna u okviru trenutnog nivoa čuvanja. DB2 sistem će prijaviti grešku ako pokušamo da kreiramo tačku čuvanja kao jedinstvenu ako već postoji tačka čuvanja sa istim imenom, kao i ako pokušamo da kreiramo tačku čuvanja sa imenom koje je prethodno bilo proglašeno za jedinstveno.

Obaveznom klauzom ON ROLLBACK RETAIN CURSORS se specifikuje ponašanje sistema tokom operacija poništavanja izmena do ove tačke čuvanja u odnosu na otvorene kursore nakon ove SAVEPOINT naredbe. Ovom klauzom se indikuje da, kada god je to moguće, kursori bivaju van uticaja operacije poništavanja do tačke čuvanja. Za više detalja o tome kako poništavanje izmena utiče na kursore, pogledati sekciju o poništavanju izmena.

Opcionom klauzom ON ROLLBACK RETAIN LOCKS se specifikuje ponašanje sistema tokom operacija poništavanja izmena do ove tačke čuvanja u odnosu na katance koje je aplikacija dobila nakon ove SAVEPOINT naredbe. Ukoliko je navedena, katanci koje je aplikacija dobila neće biti oslobođeni prilikom takve operacije poništavanja.

Neka dodatna pravila i napomene koje treba imati u vidu prilikom kreiranja tačaka čuvanja u DB2 sistemu su sledeće:

5.4 Potvrđivanje izmena

Kao što smo videli, jedna od dve osnovne operacije za upravljanje izmenama koje je napravila jedna transakcija jeste potvrđivanje izmena (engl. commit), koja se izvršava naredbom COMMIT. Sintaksa ove naredbe je data u nastavku:

COMMIT [WORK]

Iako naredba pohranjivanja izmena ima jednostavnu sintaksu, njeni efekti su mnogobrojni. Osnovna upotreba naredbe podrazumeva da se jedinica posla, u kojoj je COMMIT naredba izvršena, završava i nova jedinica posla se inicira. Sve izmene koje su izvršene nekom od narednih naredbi se potvrđuju u bazi podataka: ALTER, COMMENT, CREATE, DROP, GRANT, LOCK TABLE, REVOKE, SET INTEGRITY, SET Variable, kao i naredbe za izmenu podataka: INSERT, DELETE, MERGE, UPDATE, uključujući i one naredbe koje su ugnežđene u upitima.

Svi katanci koje je jedinica posla dobila nakon njenog iniciranja se oslobađaju, osim neophodnih katanaca za otvorene kursore koji su deklarisani klauzom WITH HOLD. Svi otvoreni kursori koji nisu deklarisani klauzom WITH HOLD se zatvaraju. Otvoreni kursori koji jesu deklarisani klauzom WITH HOLD ostaju otvoreni, i takvi kursori se pozicioniraju ispred narednog logičkog reda rezultujuće tabele (drugim rečima, naredba FETCH se mora izvršiti pre nego što se izvrši pozicionirana naredba UPDATE ili DELETE).

Sve tačke čuvanja postavljene u okviru transakcije se oslobađaju.

Neka dodatna pravila i napomene koje treba imati u vidu prilikom poništavanja izmena u DB2 sistemu su sledeće:

5.5 Poništavanje izmena

Ukoliko želimo da poništimo izmene koje je napravila jedna transakcija, možemo koristiti SQL naredbu ROLLBACK. Sintaksa ove naredbe je data u nastavku:

ROLLBACK [WORK]
[TO SAVEPOINT [<IME_TACKE_CUVANJA>]]

Efekat ove naredbe je da se prekida jedinica posla u kojoj je izvršena naredba ROLLBACK i nova jedinica posla se inicijalizuje. Sve promene koje su se ostvarile u bazi podataka tokom jedinice posla su poništene. U zavisnosti od odabranih vrednosti narednih opcija prilikom deklaracije naredbe ROLLBACK, ta naredba može imati različite varijante koje utiču na način izvršavanja:

Neka dodatna pravila i napomene koje treba imati u vidu prilikom poništavanja izmena u DB2 sistemu su sledeće:

Naredni primeri ilustruju napredno implementiranje transakcija korišćenjem naredbi COMMIT i ROLLBACK.

Zadatak 5.3: Napisati C/SQL program kojim se za svaki ispitni rok, za koji postoji makar jedno polaganje, prvo ispisuju informacije o nazivu i godini roka, a zatim se korisnik pita da li želi da obriše sva polaganja za taj ispitni rok. Ukoliko želi, aplikacija izvršava brisanje i prikazuje poruku korisniku. Obrada jednog ispitnog roka predstavlja jednu transakciju.

Rešenje:

Datoteka: vezbe/primeri/poglavlje_5/zadatak_5_3.sqc:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

EXEC SQL INCLUDE SQLCA;

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
short hSchoolYear;
char hFinalsName[31],
   hFinalsLabel[21];
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

void checkSQL(const char *str) {
  if(SQLCODE < 0) {
    fprintf(stderr, "Greska %d: %s\n", SQLCODE, str);

    EXEC SQL ROLLBACK;

    EXEC SQL CONNECT RESET;
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
}

int main() {
  EXEC SQL CONNECT TO stud2020 USER student USING abcdef;
  checkSQL("Connect");

  // Primetimo da smo morali da navedemo klauzu WITH HOLD ovde
  // zato sto vrsimo potvrdjivanje izmena tokom obrade kursora.
  EXEC SQL 
    DECLARE cFinals CURSOR WITH HOLD FOR 
    SELECT NAZIV,
        SKGODINA,
        OZNAKAROKA
    FROM  DA.ISPITNIROK IR
    WHERE  EXISTS (
          SELECT *
          FROM  DA.ISPIT I
          WHERE  I.SKGODINA = IR.SKGODINA AND
              I.OZNAKAROKA = IR.OZNAKAROKA
        );
  checkSQL("Declare");

  EXEC SQL OPEN cFinals;
  checkSQL("Open");

  for(;;) {
    EXEC SQL 
      FETCH  cFinals 
      INTO  :hFinalsName,
          :hSchoolYear,
          :hFinalsLabel;
    checkSQL("Fetch");

    if(SQLCODE == 100) {
      break;
    }

    printf("Obradjujem ispitni rok %s u %hd. godini\n"
      "Da li zelite da obrisete polaganja u ovom ispitnom roku? [d/n] ", hFinalsName, hSchoolYear);
      
    char userResponse;
    scanf("%c", &userResponse);
    getchar(); // Za citanje novog reda

    if (userResponse == 'n') {
      printf("Preskacem obradu za ovaj ispitni rok\n\n");
      
      continue;
    }
    
    EXEC SQL
      DELETE FROM DA.ISPIT
      WHERE  SKGODINA = :hSchoolYear AND
          OZNAKAROKA = :hFinalsLabel;
    checkSQL("Delete");
    
    // Da nismo naveli klauzu WITH HOLD pri deklaraciji kursora, 
    // onda bi naredni poziv naredbe COMMIT zatvorio kursor,
    // pa bi poziv FETCH naredbe u narednoj iteraciji petlje prijavio gresku 
    // (jer dohvatamo podatak nad zatvorenim kursorom).
    EXEC SQL COMMIT;
    checkSQL("Commit");
    
    printf("Podaci su uspesno obrisani\n\n");
  }

  EXEC SQL CLOSE cFinals;  
  checkSQL("Close");

  EXEC SQL COMMIT;
  checkSQL("Potvrdjivanje izmena");
  
  EXEC SQL CONNECT RESET;
  checkSQL("Connect reset");

  return 0;
}
 

Za naredni program je potrebno kreirati tabelu OBRADJENIPREDMETI sa narednom strukturom:

DROP TABLE DA.OBRADJENIPREDMETI;

CREATE TABLE DA.OBRADJENIPREDMETI (
  IDPREDMETA INTEGER NOT NULL,
  PRIMARY KEY (IDPREDMETA),
  FOREIGN KEY (IDPREDMETA) REFERENCES DA.PREDMET
);

Zadatak 5.4: Napisati C/SQL program koji za svaki predmet koji se ne nalazi u tabeli OBRADJENIPREDMETI izlistava njegov naziv i ESPB. Korisniku se nudi opcija da poveća broj bodova za 1. Obrada 5 uzastopnih predmeta predstavlja jednu transakciju. Nakon svakog 5. predmeta pitati korisnika da li želi da nastavi sa daljim izmenama. Ukoliko ne želi, program se prekida. U suprotnom, nastaviti sa daljom obradom predmeta.

Rešenje:

Datoteka: vezbe/primeri/poglavlje_5/zadatak_5_4.sqc:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

EXEC SQL INCLUDE SQLCA;

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
sqlint32 hCourseId;
short hCourseESPB;
char hCourseName[201];
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

void checkSQL(const char *str) {
  if(SQLCODE < 0) {
    fprintf(stderr, "Greska %d: %s\n", SQLCODE, str);

    EXEC SQL ROLLBACK;

    EXEC SQL CONNECT RESET;
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
}

int main() {
  EXEC SQL CONNECT TO stud2020 USER student USING abcdef;
  checkSQL("Connect");

  EXEC SQL 
    DECLARE cUnprocessedCourses CURSOR WITH HOLD FOR 
    SELECT ID,
        RTRIM(NAZIV),
        ESPB
    FROM  DA.PREDMET
    WHERE  ID NOT IN (
          SELECT IDPREDMETA
          FROM  DA.OBRADJENIPREDMETI
        )
    FOR   UPDATE OF ESPB;
  checkSQL("Declare");

  EXEC SQL OPEN cUnprocessedCourses;
  checkSQL("Open");

  unsigned broj_obradjenih = 0;
  
  for(;;) {
    EXEC SQL 
      FETCH  cUnprocessedCourses 
      INTO  :hCourseId,
          :hCourseName,
          :hCourseESPB;
    checkSQL("Fetch");

    if(SQLCODE == 100) {
      break;
    }

    printf("\nPredmet %s ima broj bodova: %hd.\n"
      "Da li zelite da povecate broj bodova za 1? [d/n] ", hCourseName, hCourseESPB);
      
    char userResponse;
    scanf("%c", &userResponse);
    getchar(); // Za citanje novog reda

    if (userResponse == 'd') {
      EXEC SQL 
        UPDATE DA.PREDMET
        SET   ESPB = ESPB + 1
        WHERE  CURRENT OF cUnprocessedCourses;
      checkSQL("Update");      
      
      printf("Podaci su uspesno azurirani\n");
    }
    
    // Ubelezavamo u BP da smo obradili tekuci predmet
    EXEC SQL
      INSERT INTO DA.OBRADJENIPREDMETI
      VALUES (:hCourseId);
    checkSQL("Insert into");
    
    // Uvecavamo broj obradjenih predmeta    
    ++broj_obradjenih;
    
    // Proveravamo da li je kraj jedne transakcije
    if (broj_obradjenih == 5) {
      EXEC SQL COMMIT;
      checkSQL("Commit");
      
      printf("\nTRANSAKCIJA JE IZVRSENA\n"
        "Da li zelite da nastavite obradu? [d/n] ");
      char userResponse;
      scanf("%c", &userResponse);
      
      getchar(); // Za citanje novog reda

      if (userResponse == 'n') {
        break;
      }

      broj_obradjenih = 0; 
    }
  }

  EXEC SQL CLOSE cUnprocessedCourses;
  checkSQL("Close");

  EXEC SQL COMMIT;
  checkSQL("Potvrdjivanje izmena");
  
  EXEC SQL CONNECT RESET;
  checkSQL("Connect reset");

  return 0;
}

Naredni zadatak ilustruje jednostavan rad sa tačkama čuvanja u okviru transakcija.

Za naredni program je potrebno izvršiti naredne SQL naredbe:

DELETE FROM DA.ISPITNIROK
WHERE  SKGODINA = 2021;

DELETE FROM DA.SKOLSKAGODINA
WHERE  SKGODINA = 2021;

INSERT INTO DA.SKOLSKAGODINA
VALUES (2021, '01/01/2021', '12/31/2021');

Zadatak 5.5: Napisati C/SQL program koji zahteva od korisnika da unese broj obaveznih ispitnih rokova u 2021. godini. Program zatim unosi za svaki mesec, počevši od januara 2021. godine, po jedan ispitni rok, pa ispisuje sve ispitne rokove. Program zatim pita korisnika da li želi da poništi unos ispitnih rokova koji nisu obavezni. Ukoliko korisnik odgovori potvrdno, poništiti unos neobaveznih ispitnih rokova. U suprotnom, potvrditi sve izmene. Ispisati sve ispitne rokove ponovo.

Rešenje:

Datoteka: vezbe/primeri/poglavlje_5/zadatak_5_5.sqc:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

EXEC SQL INCLUDE SQLCA;

// U ovom primeru ilustrujemo kako je moguce smestiti jedan red iz tabele u C strukturu.
// S obzirom da ova struktura predstavlja jedan ceo red u tabeli DA.ISPITNIROK,
// neophodno je da redosled polja u strukturi odgovara redosledu kolona u tabeli
// (iako imena polja i kolona ne moraju da budu identicna).
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
struct final {
  sqlint32 schoolYear;
  char finalsLabel[21];
  char finalsName[31];
  char finalsStartDate[11];
  char finalsEndDate[11];
} hFinal;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

void checkSQL(const char *str) {
  if(SQLCODE < 0) {
    fprintf(stderr, "Greska %d: %s\n", SQLCODE, str);

    EXEC SQL ROLLBACK;

    EXEC SQL CONNECT RESET;
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
}

// Funkcija za pripremanje niza struktura
// koje sadrze podatke o ispitnim rokovima.
void prepareFinalsArray(struct final finalsArr[], const int n);

int main() {
  EXEC SQL CONNECT TO stud2020 USER student USING abcdef;
  checkSQL("Connect");

  // Pripremamo niz ispitnih rokova.
  // Naredni niz ce cuvati generisane ispitne rokove za tekucu godinu.
  struct final finalsArr[12];
  const int n = sizeof(finalsArr)/sizeof(struct final);
  prepareFinalsArray(finalsArr, n);
  
  // S obzirom da se podaci o jednom ispitnom roku smestaju u strukturu struct final,
  // potrebno je da redosled kolona u projekciji odgovara redosledu polja u strukturi.
  EXEC SQL 
    DECLARE cFinals CURSOR WITH HOLD FOR
    SELECT SKGODINA,
        OZNAKAROKA,
        NAZIV,
        DATPOCETKA,
        DATKRAJA
    FROM  DA.ISPITNIROK;
  checkSQL("Declare");
  
  printf("Unesite obavezan broj ispitnih rokova: ");
  short numOfFinals;
  scanf("%hd", &numOfFinals);
  getchar(); // novi red

  int i;
  for (i = 0; i < numOfFinals; ++i) {
    // Pripremamo maticnu promenljivu tako sto kopiramo vrednosti iz jedne-po-jedne strukture u nizu
    hFinal.schoolYear = finalsArr[i].schoolYear;
    strcpy(hFinal.finalsLabel, finalsArr[i].finalsLabel);
    strcpy(hFinal.finalsName, finalsArr[i].finalsName);
    strcpy(hFinal.finalsStartDate, finalsArr[i].finalsStartDate);
    strcpy(hFinal.finalsEndDate, finalsArr[i].finalsEndDate);
      
    // Maticna promenljiva tipa struct final se moze koristiti kao i bilo koja druga maticna promenljiva.
    EXEC SQL 
      INSERT INTO DA.ISPITNIROK
      VALUES (:hFinal);
    checkSQL("Unosenje obaveznih ispitnih rokova");
  }

  // Kreiranje tacke cuvanja
  EXEC SQL SAVEPOINT tacka_cuvanja ON ROLLBACK RETAIN CURSORS;
  checkSQL("Savepoint");
  
  for (; i < n; ++i) {
    hFinal.schoolYear = finalsArr[i].schoolYear;
    strcpy(hFinal.finalsLabel, finalsArr[i].finalsLabel);
    strcpy(hFinal.finalsName, finalsArr[i].finalsName);
    strcpy(hFinal.finalsStartDate, finalsArr[i].finalsStartDate);
    strcpy(hFinal.finalsEndDate, finalsArr[i].finalsEndDate);
    
    // Maticna promenljiva tipa struct final se moze koristiti i na drugi nacin:
    // navodjenjem polja te strukture direktno.
    // INSERT naredba ispod je ekvivalentna INSERT naredbi iznad.
    EXEC SQL 
      INSERT INTO DA.ISPITNIROK
      VALUES (:hFinal.schoolYear, :hFinal.finalsLabel, :hFinal.finalsName, :hFinal.finalsStartDate, :hFinal.finalsEndDate);
    checkSQL("Unosenje ostalih ispitnih rokova");
  }

  printf("----------------------------------------\n");
  
  EXEC SQL OPEN cFinals;
  checkSQL("Open");

  for(;;) {
    // Prva verzija koriscenja strukture, ovoga puta u FETCH naredbi.
    EXEC SQL 
      FETCH  cFinals 
      INTO  :hFinal;
    checkSQL("Fetch");

    if(SQLCODE == 100) {
      break;
    }

    printf("%5.5d %7.7s %18.18s %10.10s %10.10s\n", 
        hFinal.schoolYear, hFinal.finalsLabel, hFinal.finalsName, hFinal.finalsStartDate, hFinal.finalsEndDate);
  }

  EXEC SQL CLOSE cFinals;  
  checkSQL("Close");
  
  printf("----------------------------------------\n");

  printf("Da li zelite da ponistite unos neobaveznih ispitnih rokova? \n");

  char userResponse = getchar();
  if (userResponse == 'd' || userResponse == 'D') {
    // Ponistavanje izmena samo do prethodno kreirane tacke cuvanja
    EXEC SQL ROLLBACK TO SAVEPOINT tacka_cuvanja;
    checkSQL("Rollback");
  }
  else {
    EXEC SQL COMMIT;
    checkSQL("Commit");
  }

  printf("----------------------------------------\n");
  
  EXEC SQL OPEN cFinals;
  checkSQL("Open");

  for(;;) {
    // Druga verzija koriscenja strukture, ovoga puta u FETCH naredbi.
    EXEC SQL 
      FETCH  cFinals 
      INTO  :hFinal;
    checkSQL("Fetch");

    if(SQLCODE == 100) {
      break;
    }

    printf("%5.5d %7.7s %18.18s %10.10s %10.10s\n", 
        hFinal.schoolYear, hFinal.finalsLabel, hFinal.finalsName, hFinal.finalsStartDate, hFinal.finalsEndDate);
  }

  EXEC SQL CLOSE cFinals;  
  checkSQL("Close");
  
  printf("----------------------------------------\n");

  EXEC SQL COMMIT;
  checkSQL("Potvrdjivanje izmena");
  
  EXEC SQL CONNECT RESET;
  checkSQL("Connect reset");

  return 0;
}

void prepareFinalsArray(struct final finalsArr[], const int n) {
  const char *monthNames[] = {"Januar", "Februar", "Mart", "April", "Maj", "Jun", "Jul", "Avgust", "Septembar", "Oktobar", "Novembar", "Decembar"};
  int i;
  for (i = 0; i < n; ++i) {
    finalsArr[i].schoolYear = 2021;
    sprintf(finalsArr[i].finalsLabel, "%.3s 21", monthNames[i]);
    sprintf(finalsArr[i].finalsName, "%s 2021", monthNames[i]);
    sprintf(finalsArr[i].finalsStartDate, "%2.2d/01/2021", i+1);
    sprintf(finalsArr[i].finalsEndDate, "%2.2d/10/2021", i+1);
  }
}

Naredni zadaci ilustruju kompleksniju upotrebu tačaka čuvanja u okviru transakcija.

Za naredni program je potrebno izvršiti naredne SQL naredbe:

DROP  TABLE DA.STATISTIKAPOLAGANJA;

CREATE TABLE DA.STATISTIKAPOLAGANJA (
  SKGODINA  SMALLINT NOT NULL,
  OZNAKAROKA VARCHAR(20) NOT NULL,
  IDPREDMETA INTEGER NOT NULL,
  USPESNOST  DOUBLE,
  PRIMARY KEY (SKGODINA, OZNAKAROKA, IDPREDMETA),
  FOREIGN KEY (SKGODINA, OZNAKAROKA) 
        REFERENCES DA.ISPITNIROK,
  FOREIGN KEY (IDPREDMETA)
        REFERENCES DA.PREDMET
);

Zadatak 5.6: Napisati C/SQL program koji izračunava statistiku polaganja predmeta po ispitnim rokovima i te podatke upisuje u tabelu STATISTIKAPOLAGANJA. Program prvo ispisuje procenat položenih ispita u odnosu na ukupan broj polaganih ispita za predmete po ispitnim rokovima, ali samo za one predmete u ispitnom rokovima koji nemaju statistiku, pa zatim beleži izračunatu statistiku. Nakon unosa polaganja, pitati korisnika da li želi da poništi zabeleženu statistiku, ali omogućiti da se sačuva informacija o tome da je statistika zabeležena (tj. da kolona USPESNOST bude NULL). Cela obrada jednog predmeta u jednom ispitnom roku predstavlja jednu transakciju.

Rešenje:

Datoteka: vezbe/primeri/poglavlje_5/zadatak_5_6.sqc:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

EXEC SQL INCLUDE SQLCA;

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
short hSchoolYear;
char hFinalsLabel[21];
sqlint32 hCourseId;
double hSuccessPercentage;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

void checkSQL(const char *str) {
  if(SQLCODE < 0) {
    fprintf(stderr, "Greska %d: %s\n", SQLCODE, str);

    EXEC SQL ROLLBACK;

    EXEC SQL CONNECT RESET;
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
}

int main() {
  EXEC SQL CONNECT TO stud2020 USER student USING abcdef;
  checkSQL("Connect");

  EXEC SQL 
    DECLARE cExamStatistics CURSOR WITH HOLD FOR
    SELECT   SKGODINA,
          OZNAKAROKA,
          IDPREDMETA,
          SUM(
            CASE 
              WHEN OCENA > 5 AND STATUS='o' THEN 1.0 
              ELSE 0.0 
            END
          ) / COUNT(*) * 100.0 AS USPESNOST
    FROM    DA.ISPIT I
    WHERE    NOT EXISTS (
            SELECT *
            FROM  DA.STATISTIKAPOLAGANJA SP
            WHERE  SP.SKGODINA = I.SKGODINA AND
                SP.OZNAKAROKA = I.OZNAKAROKA AND
                SP.IDPREDMETA = I.IDPREDMETA
          )
    GROUP BY  SKGODINA,
          OZNAKAROKA,
          IDPREDMETA
    ORDER BY  IDPREDMETA ASC,
          SKGODINA ASC,
          OZNAKAROKA DESC;
  checkSQL("Declare cExamStatistics");
  
  EXEC SQL OPEN cExamStatistics;
  checkSQL("Open cExamStatistics");
  
  for (;;) {
    EXEC SQL 
      FETCH  cExamStatistics
      INTO  :hSchoolYear,
          :hFinalsLabel,
          :hCourseId,
          :hSuccessPercentage;
    checkSQL("Fetch cExamStatistics");
    
    if (SQLCODE == 100) {
      break;
    }
    
    EXEC SQL
      INSERT INTO DA.STATISTIKAPOLAGANJA
      VALUES (:hSchoolYear, :hFinalsLabel, :hCourseId, NULL);
    checkSQL("Insert");
    
    EXEC SQL SAVEPOINT tacka_cuvanja ON ROLLBACK RETAIN CURSORS;
    checkSQL("Savepoint");
    
    EXEC SQL 
      UPDATE DA.STATISTIKAPOLAGANJA
      SET   USPESNOST = :hSuccessPercentage
      WHERE  SKGODINA = :hSchoolYear AND
          OZNAKAROKA = :hFinalsLabel AND
          IDPREDMETA = :hCourseId;
    checkSQL("Update");
    
    printf("\nUneta je statistika: %5.2lf%% hSuccessPercentagei za predmet %d u roku %s %hd.\n"
      "Da li zelite da ponistite unos statistike? [d/n] ", hSuccessPercentage, hCourseId, hFinalsLabel, hSchoolYear);
    char userResponse = getchar();
    getchar(); // novi red
    
    if (userResponse == 'd' || userResponse == 'D') {
      EXEC SQL
        ROLLBACK TO SAVEPOINT tacka_cuvanja;
      checkSQL("Rollback to savepoint");
      
      printf("Statistika o polaganju nije sacuvana, ali je zabelezeno da je izracunata!\n");
    }
    
    EXEC SQL COMMIT;
    checkSQL("Commit");
  }
  
  EXEC SQL CLOSE cExamStatistics;
  checkSQL("Close cExamStatistics");
  
  EXEC SQL COMMIT;
  checkSQL("Commit");
  
  EXEC SQL CONNECT RESET;
  checkSQL("Connect reset");
  
  return 0;
}

Za naredni program je potrebno izvršiti naredne SQL naredbe:

DROP TABLE DA.OBRADJENAPOLAGANJA;

CREATE TABLE DA.OBRADJENAPOLAGANJA (
  INDEKS INTEGER NOT NULL,
  GODINA SMALLINT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (INDEKS, GODINA),
  FOREIGN KEY (INDEKS)
    REFERENCES DA.DOSIJE
);

INSERT INTO DA.OBRADJENAPOLAGANJA
VALUES (20180050, 2018);

Zadatak 5.7: Napisati C/SQL program kojim se omogućuje da radnik u studentskoj službi poništava studentske ispite. Obrada jednog studenta u jednoj godini roka, koja je opisana u nastavku, mora da predstavlja zasebnu transakciju. Transakcija se sastoji od narednih koraka:

 1. Aplikacija zahteva od korisnika da unese indeks studenta.
 2. Aplikacija na osnovu unetog indeksa ispisuje godine rokova u kojima student ima neke položene ispite, ali samo ukoliko već nije prethodno ta godina roka obrađena za tog studenta (ova informacija se čuva u tabeli OBRADJENAPOLAGANJA).
 3. Korisnik bira jednu od ispisanih godina.
 4. Aplikacija pronalazi sve položene ispite za datog studenta u odabranoj godini studija. Za svaki ispit, aplikacija ispisuje naziv položenog predmeta i ocenu koju je student ostvario. Takođe, aplikacija pita korisnika da li želi da poništi tekući ispit čije su informacije ispisane. Ukoliko korisnik odgovori potvrdno, aplikacija poništava tekući ispit. U svakom slučaju, aplikacija prelazi na naredni ispit sve do ispisivanja svih ispita.
 5. Kada se svi ispiti obrade, aplikacija pita korisnika da potvrdi sve izmene u tekućoj transakciji. Ukoliko korisnik odgovori odrično, onda je potrebno poništiti sve izmene koje se tiču poništavanja ispita iz koraka 4. Međutim, potrebno je omogućiti da, u svakom slučaju, tekuća godina roka za dati indeks bude obrađena (tj. trajno zapamćena u tabeli OBRADJENAPOLAGANJA).

Na kraju svake transakcije, aplikacija pita korisnika da li želi da završi sa radom. Ukoliko korisnik odgovori potvrdno, aplikacija se završava. U suprotnom, započinje se nova transakcija sa prethodno opisanim koracima.

Rešenje: Da bismo lakše modulirali naše rešenje, implementirajmo naredne funkcije:

 1. Funkcija void deklarisi_kursor_za_godine(sqlint32 indeks) vrši deklaraciju čitajućeg kursora sa nazivom c_godine koji pronalazi godine onih ispitnih rokova u kojem student, čiji je indeks jednak vrednosti parametra indeks (koja predstavlja matičnu promenljivu koja je globalno deklarisana), ima položene ispite.

 2. Funkcija unsigned godine_polozenih_ispita() ispisuje sve godine iz kursora c_godine. Funkcija takođe i vraća broj pronađenih godina.

 3. Funkcija void deklarisi_kursor_za_polaganja(sqlint32 indeks, short godina) vrši deklaraciju ažurirajućeg kursora sa nazivom c_polozeni kojim se može ažurirati vrednost kolone STATUS_PRIJAVE u tabeli ISPIT i koji pronalazi naziv predmeta i ocenu za sve položene ispite za studenta sa indeksom indeks u godini roka godina (oba parametra predstavljaju matične promenljive). Ovaj kursor mora biti deklarisan klauzom WITH HOLD zato što se koristi kao deo transakcije.

 4. Funkcija void polaganja_za_studenta_u_godini(sqlint32 indeks, short godina) implementira neophodne operacije koje čine deo transakcije za jednog studenta. Funkcija redom:

Funkcija int main() je sada poprilično jednostavna. Nakon povezivanja na bazu podataka i deklarisanja kursora (pozivom funkcija pod 1 i 3 iznad), započinje se iterativni proces koji predstavlja jednu transakciju. Svaka transakcija se sastoji od opisanih operacija iz teksta zadatka, tako što se pozivaju odgovarajuće funkcije (pod 2 i 4 iznad). Naravno, da bi svaka iteracija predstavljala jednu transakciju, potrebno je da se na kraju iteracije izvrši naredba COMMIT.

Datoteka: vezbe/primeri/poglavlje_5/zadatak_5_7.sqc:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

EXEC SQL INCLUDE SQLCA;

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
sqlint32 hIndex;
short hSchoolYear;
char hCourseName[201];
short hGrade;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

void checkSQL(const char *str) {
  if(SQLCODE < 0) {
    fprintf(stderr, "Greska %d: %s\n", SQLCODE, str);

    EXEC SQL ROLLBACK;

    EXEC SQL CONNECT RESET;
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
}

void declareSchoolYearsCursor(sqlint32 hIndex);
void declareExamsCursor(sqlint32 hIndex, short hSchoolYear);
unsigned iterOverSchoolYearsCursor();
void iterOverExamsCursor(sqlint32 hIndex, short hSchoolYear);

char userResponse[3];

int main() {
  EXEC SQL CONNECT TO stud2020 USER student USING abcdef;
  checkSQL("Connect");

  declareSchoolYearsCursor(hIndex);
  declareExamsCursor(hIndex, hSchoolYear);
  
  for(;;) {
    printf("\n----------POCETAK TRANSAKCIJE----------\n\n");
    
    printf("Unesite indeks studenta: ");
    scanf("%d", &hIndex);
    
    unsigned numOfSchoolYears = iterOverSchoolYearsCursor();
    
    if (numOfSchoolYears == 0u) {
      printf(
        "Za datog studenta ne postoji obradjena godina "
        "u kojoj su polagali neke ispite\n");
      continue;
    }
    
    printf("Unesite jednu od ponudjenih godina polaganja: ");
    scanf("%hd", &hSchoolYear);
    
    iterOverExamsCursor(hIndex, hSchoolYear);
    
    EXEC SQL COMMIT;
    checkSQL("Commit transakcije");
    
    printf("\n----------KRAJ TRANSAKCIJE----------\n");
    
    printf("\nDa li zelite da nastavite dalje? [da/ne] ");
    scanf("%s", userResponse);
    
    if (strcmp(userResponse, "da") != 0) {
      break;
    }
  }
  
  EXEC SQL COMMIT;
  checkSQL("Commit");
  
  EXEC SQL CONNECT RESET;
  checkSQL("Connect reset");
  
  return 0;
}

void declareSchoolYearsCursor(sqlint32 hIndex) {
  EXEC SQL 
    DECLARE cSchoolYears CURSOR FOR
    SELECT DISTINCT 
        SKGODINA
    FROM  DA.ISPIT I
    WHERE  INDEKS = :hIndex AND
        OCENA > 5 AND
        STATUS = 'o' AND
        NOT EXISTS (
          SELECT *
          FROM  DA.OBRADJENAPOLAGANJA
          WHERE  INDEKS = :hIndex AND
              GODINA = I.SKGODINA
        )
    FOR   READ ONLY;
  checkSQL("Declare cSchoolYears");
}

void declareExamsCursor(sqlint32 hIndex, short hSchoolYear) {
  EXEC SQL 
    DECLARE cExams CURSOR WITH HOLD FOR
    SELECT (
          SELECT TRIM(P.NAZIV)
          FROM  DA.PREDMET P
          WHERE  I.IDPREDMETA = P.ID
        ) AS NAZIV_PREDMETA,
        I.OCENA
    FROM  DA.ISPIT I
    WHERE  I.INDEKS = :hIndex AND
        I.SKGODINA = :hSchoolYear AND
        OCENA > 5 AND
        STATUS = 'o'
    FOR   UPDATE OF STATUS;
  checkSQL("Declare cExams");
}

unsigned iterOverSchoolYearsCursor() {
  unsigned numOfSchoolYears = 0u;
  
  EXEC SQL OPEN cSchoolYears;
  checkSQL("Open cSchoolYears");
  
  for(;;) {
    EXEC SQL 
      FETCH  cSchoolYears
      INTO  :hSchoolYear;
    checkSQL("Fetch cSchoolYears");
    
    if (SQLCODE == 100) {
      break;
    }
    
    printf("\t%hd\n", hSchoolYear);
    ++numOfSchoolYears;
  }
  
  EXEC SQL CLOSE cSchoolYears;
  checkSQL("Close cSchoolYears");
  
  return numOfSchoolYears;
}

void iterOverExamsCursor(sqlint32 hIndex, short hSchoolYear) {
  EXEC SQL 
    INSERT INTO DA.OBRADJENAPOLAGANJA
    VALUES (:hIndex, :hSchoolYear);
  checkSQL("Insert into");
  
  EXEC SQL
    SAVEPOINT s_obradjeni ON ROLLBACK RETAIN CURSORS;
  checkSQL("Savepoint");
  
  EXEC SQL OPEN cExams;
  checkSQL("Open cExams");
  
  for (;;) {
    EXEC SQL 
      FETCH  cExams
      INTO  :hCourseName,
          :hGrade;
    checkSQL("Fetch cExams");
    
    if (SQLCODE == 100) {
      break;
    }
    
    printf("%s, %d\n", hCourseName, hGrade);
    printf("Da li zelite da ponistite ispit? [da/ne] ");
    scanf("%s", userResponse);
    
    if (strcmp(userResponse, "da") != 0) {
      continue;
    }
    
    EXEC SQL
      UPDATE DA.ISPIT
      SET   STATUS = 'x'
      WHERE  CURRENT OF cExams;
    checkSQL("Update");
  }
  
  EXEC SQL CLOSE cExams;
  checkSQL("Close cExams");
  
  printf("Da li zelite da potvrdite sve izmene za tekuceg studenta? [da/ne] ");
  scanf("%s", userResponse);
  
  if (strcmp(userResponse, "da") != 0) {
    EXEC SQL ROLLBACK TO SAVEPOINT s_obradjeni;
    checkSQL("Rollback to savepoint");
  }
}

5.6 Zadaci za vežbu

Zadatak 5.8: Napisati C/SQL program koji redom:

 1. Kreira novi ispitni rok u 2020. godini čija je oznaka 'apr' i naziv 'April 2021'. Za početak prijavljivanja postaviti današnji datum i postaviti da prijavljivanje traje 15 dana.
 2. Ažurira datum kraja prijavljivanja za prethodno uneti ispitni rok tako što smanjuje trajanje prijavljivanja za 5 dana.

Obezbediti da se navedene operacije izvrše zasebno.

Zadatak 5.9: Napisati C/SQL program koji koji pronalazi indekse i nazive predmeta za sva polaganja koja su bila neuspešna. Sortirati podatke po indeksu rastuće. Obezbediti da aplikacija briše podatke o najviše 10 studenata. Jednu transakciju čine brisanja za sve pronađene studente. Prilikom obrade podataka, ispisati informacije o indeksu studenta, a zatim prikazati nazive predmeta za obrisana polaganja tog studenta. Nakon brisanja podataka o jednom studentu, upitati korisnika da li želi da poništi izmene za tog studenta (voditi računa da brisanja za sve prethodne studente ostanu nepromenjena).

Zadatak 5.10: Napisati C/SQL program koji za svaki predmet koji je obavezan na smeru čiji je identifikator 103, pita korisnika da li želi da poveća broj bodova za 1. Ukoliko je odgovor korisnika ‘da’, izvršava se odgovarajuća naredba. Obrada jednog predmeta treba da predstavlja jednu transakciju.

Zadatak 5.11: Napisati C/SQL program koji za svaki predmet koji je obavezan na smeru čiji je identifikator 101 pronalazi i ispisuje uslovne predmete, a zatim pita korisnika da li želi da poveća ukloni uslovnosti za tekući predmet. Ukoliko je odgovor korisnika ‘da’, aplikacija izvršava brisanje i prikazuje korisniku poruku. Obrada jednog predmeta treba da predstavlja jednu transakciju.

Zadatak 5.12: Napisati C/SQL program koji omogućava studentu prijavu na praksu i redom:\n \n

 1. Ispisuje spisak identifikatora i naziva predmeta za koje može da se prijavi student sa brojem indeksa koji se unosi sa standardnog ulaza. Studentu se nude samo predmeti koje je položio sa ocenom većom od prosečne ocene sa položenih ispita iz tog predmeta i oni koji se ne nalaze u tabeli PRAKSA2020 za odabranog studenta. \n
 2. Omogućava odabir jednog predmeta unosom odgovarajućeg identifikatora sa spiska ili unos 0 za kraj. Odabrani predmet se unosu u tabelu PRAKSA2020 ukoliko ispunjava uslove. Posle svakog odabranog predmeta, program nudi studentu izmenjeni spisak predmeta na kom se ne nalaze već odabrani predmeti i postupak se ponavlja. \n
 3. Ispisuje izveštaj koji za svaki prijavljeni predmet sadrži naziv predmeta, broj do tada prijavljenih studenata za praksu iz tog predmeta, prosečnu prolaznost iz tog predmeta. Izveštaj urediti opadajuće po prolaznosti. Prolaznost se računa kao količnik broja položenih ispita sa ocenom većom od 5 nevezano za status prijave i broj izlazaka na ispit (broj unosa u tabeli ISPIT sa statusom prijave različitim od n). \n

Obrada jedne prijave na praksu treba da predstavlja jednu transakciju.

CREATE TABLE DA.PRAKSA2020 (
  INDEKS INTEGER NOT NULL,
  IDPREDMETA INTEGER NOT NULL,
  PRIMARY KEY (INDEKS, IDPREDMETA),
  FOREIGN KEY (INDEKS)
    REFERENCES DA.DOSIJE,
  FOREIGN KEY (IDPREDMETA)
    REFERENCES DA.PREDMET(ID)
)

Zadatak 5.13: Napisati C/SQL program koji omogućava korisniku da unese nove ispitne rokove u 2020. godini za svaki mesec od aprila do oktobra, sa odgovarajućim oznakama i nazivima. Za svaki ispitni rok postaviti da je datum početka prijavljivanja današnji datum pomeren za odgovarajući broj meseci, kao i da prijavljivanje traje 20 dana.

Omogućiti da korisnik unese broj ispitnih rokova koji želi da kreira. Minimalni broj ispitnih rokova je 0, a maksimalni broj je 6. U zavisnosti od unetog broja, kreirati odgovarajući broj ispitnih rokova.

Obezbediti da se navedene operacije izvrše zasebno.

Zadatak 5.14: Napisati C/SQL program koji omogućava korisniku da obriše informacije o studentima koji su upisani u godini koja se unosi sa standardnog ulaza. Za svakog studenta, program pita korisnika da li želi da obriše informacije. Ako korisnik potvrdi, obrisati podatke iz tabela ISPIT, UPISANKURS, UPISGODINE, PRIZNATIISPIT, DOSIJEEXT i DOSIJE (tim redosledom) za tekućeg studenta i ispisati poruku o uspešnosti brisanja za svaku tabelu ponaosob. Nakon toga, aplikacija pita korisnika da li želi da izvrši potvrđivanje ili poništavanje dotadašnjih izmena. Korisnik može da bira jednu od tri opcije:

 1. Izvršavanje potvrđivanja
 2. Izvršavanje poništavanja
 3. Bez akcije

U slučaju akcija 1. i 2. potrebno je izvršiti odgovarajuću SQL naredbu i prikazati poruku korisniku o uspešnosti akcije. Takođe ispisati i informaciju o tome za koliko studenata je izvršeno potvrđivanje/poništavanje, na primer: 'TRANSAKCIJA JE ZAVRSENA: POTVRDILI STE BRISANJE 7 STUDENATA' ili 'TRANSAKCIJA JE ZAVRSENA: PONIŠTILI STE BRISANJE 7 STUDENATA' (ukoliko je pre tekuće akcije korisnik 7 puta odabrao 3. akciju).

U slučaju akcije 3. potrebno je samo uvećati broj studenata koji je obrisan u tekućoj jedinici posla. Naravno, prilikom izvršavanja akcije 1. ili 2. ovaj broj se mora postaviti na 0.